BLOG

INFANTS AMB ALTES CAPACITATS A L’ESCOLA

Com podem afrontar el repte de tenir un infant amb altes capacitats a l’aula ?Cal que socialitzem les altes capacitats a través de donar valor a allò que tenim tots de diferent.

Com a mestres tenim una funció molt important de detecció de nens i nenes amb necessitats educatives especifiques, i els infants amb altes capacitats en són un grup força nombrós un 6% del total d’infants. Primer cal conèixer que existeixen alguns diferencies quan parlem d’altes capacitats.

La Sobredotació  seria un nivell de desenvolupament molt alt en totes les áreas o tipus d’inteligència i la capacitat de creuament d’aquestes o sigui d’aprofitar els recursos intel·lectuals d’una manera integrada.

Parlem de Talent quan  hi ha una o diverses àrees en les que tenim una alta capacitat, i cal tenir en compte que en la resta d’àrees o intel·ligències poden tenir un nivell fins i tot baix.

La Precocitat consisteix en l’assoliment des d’un concepte temporal abans del que la mitjana dels infants de la mateixa edat i entorn social i cultural adquireixen però no un assoliment o desenvolupament superior. Tot i que sovint infants que mostren un comportament precoç acaben també sent reconeguts com a sobredotats però no necessàriament un comporta l’altre.

Tot i que no som els tutors qui farem anàlisis ni realitzem proves psicotècniques, si que és important que coneguem les diferencies principals per poder ajustar la nostra pràctica educativa a l’aula d’una manera més encertada.

Creiem que és important desenvolupar totes les capacitats,  no centrar-nos només en la competència en la que destaca un alumne d’una manera especial. En general com ens passa a tots, allò que sabem fer millor també és el que ens agrada més, n’hem parlat al post sobre intel·ligències múltiples de Gardner. Per tant caldrà motivar a l’infant perquè s’esforci a treballar en altres àrees.

Treballar a l’aula amb el grup classe, que hi ha nens i nenes que tenen unes capacitats diferents però que puguem descobrir allò en que tots destaquem d’una manera o altra. Que tots aprenguem que tots ens aportem coses i ens necessitem. Per prevenir que la diferencia esdevingui una diana d’atacs i rebuig contra allò  que és diferent a nosaltres, i en patiment pels infants que senten que aquesta diferencia els allunya dels seus companys. S’ha detectat que sobretot en les nenes, per la seva major capacitat  en les relacions socials, alguns casos de nens amb sobredotació,han amagat les seves altes capacitats per no sentir-se rebutjades pel grup.

Una de les primeres actuacions que cal fer quan coneixem que tenim un alumne amb altes capacitats a la nostra aula és elaborar un pla individualitzat (PI) que és l’adaptació curricular juntament amb la visió més global sobre que necessita d’una manera específica aquest infant. Aquest PI, l’haurem de comentar amb el psicopedagog del centre o amb l’EAP i amb la família .

S’ha de revisar cada final de curs a fi d’ajustar-lo a l’evolució de l’alumne, i fer-ne un seguiment trimestral.

Que necessita un infant amb altes capacitats?

Partim de la base que la mirada ha d’estar posada en no posar límits o barreres al seu desenvolupament més que no pas a potenciar l’àrea concreta en la que destaca, com potser tradicionalment s’ha entès. Segons la guia elaborada per la Generalitat de Catalunya “Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu” destaquem els següents elements dins dels aspectos més importants a tenir en compte:

  • Un entorn que estimuli les seves potencialitats;
  • Autonomia, independència i autocontrol;
  • Sentiments de pertinença al grup de companys;
  • Acceptació i confiança per part de les persones que l’envolten;
  • Un ensenyament adaptat a les seves necessitats i ritme personal d’aprenentatge;
  • Una oferta curricular flexible que li permeti aprofundir en els continguts;
  • L’accés a recursos educatius addicionals que complementin l’oferta educativa ordinària;
  • La flexibilització de l’ensenyament en aspectes com horaris, activitats, recursos, materials o agrupaments;
  • La planificació i avaluació del seu procés d’aprenentatge;

Quins recursos tenim a l’escola?

Una de les claus dels recursos proposats, seria que no fos només pels infants amb altes capacitats sinó que pogués estar a l’abast d’altres infants i per tant de normalitzar els recursos plantejats a tot el grup d’infants encara que sapiguem que bàsicament les faran servir els infants amb altes capacitats.

Ampliacions curriculars

Consisteixen a afegir continguts aI currículum ordinari i ampliar l’estructura de temes i continguts amb més informació. Es pot realitzar a partir de l’interès dels propis infants i buscar temàtiques que puguin tenir aplicacions en el conjunt de l’aula. No es tracta d’alimentar la necessitat d’aprenentatge de l’infant a nivell individual sinó de buscar la seva vessant col·lectiva també

Entrenament metacognitiu

Consisteix en aplicar coses que coneixem d’un aspecte en d’altres, així com aprendre a aprendre, potenciant la capacitat d’autoprenentatge dels alumnes. Aquest seria  un recurs molt útil especialment  pels infants amb un o dos talents aj que els hi permetria aprofitar els seu punts forts per treballar altres àrees on potser té certes mancances

L’acceleració de curs

Consisteix tal i com el seu nom ens indica , a fer que un infant cursi un curs que no li pertoca per edat, en aquest més avançat. Aquest recurs permet millorar la motivació i sovint també millorar les relacions amb els companys doncs generalment els infants amb altes capacitats es troben millor amb infants més grans. Caldrà però vetllar perquè l’infant tingui un desenvolupament integral equilibrat i no obviar els desenvolupament sexuals, emocionals o morals que sovint no tenen un avançament igual que d’altres àrees de la persona.

L’Agrupament  dels infants

Trobaríem el seu màxim exponent en el treball per projectes, això ens permetria fer grups amb infants de grups classes diferents, segons els seus interessos o propostes que els plantegem, en aquest cas tot el grup podria trobar un encaix en desenvolupar projectes on requeríssim de diferents nivells de coneixement.

És important tenir un projecte d’escola que integri les diferencies dels infants  i que aculli aquesta diferencia com un potencial d’aprenentatge per a tots. Això es traduirà en metodologies flexibles, materials i espais permeables a diferents nivells i àrees, un equip de mestres amb recursos per atendre els infants d’una manera integradora, on cadascú se senti reconegut i mirat d’una manera particular.

Bibliografia de referència

http://educacio.gencat.cat/documents/ServeisEducatius/EAP_Altes_capacitats_EAP.pdf

Extret d’Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment, d’A. Castelló i M. Martínez, Generalitat de Catalunya, 1999.

Castelló, A.; Martínez, M. Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1999.

Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013.

Compartir