BLOG

HÀBITS I RUTINES

Primerament, caldria poder diferenciar el que són les rutines dels hàbits, ja que acostumem a confondre’ls i a parlar-ne indistintament quan no són el mateix.

Les rutines serien aquelles activitats que es realitzen de forma regular i de manera sistemàtica i acostumen a tenir un caràcter ineludible. En quan als hàbits serien les activitats que es realitzen per acomplir amb les rutines. Al sistematitzar aquests hàbits i incorporar-los en les rutines ens sentim segurs en la manera d’actuar davant diferents situacions.Les rutines i hàbits són molt importants a l’escola, permeten configurar el context educatiu mitjançant la seqüenciació espacial-temporal del dia a dia dotant-lo d’un marc segur per als infants.

Segons Zabalza en la Didáctica de la Educación Infantil, les principals funcions que desenvolupem en treballar rutines i hàbits són:

  • Oferir un marc de referència. Una vegada que s’ha après la corresponent rutina, el nen o nena és capaç de concentrar-se en el que està fent sense pensar ni preocupar en el que vindrà després. Així, mateix, al tractar-se d’un marc estable, permet introduir-hi variants segons les necessitats de cada moment.
  • Generar seguretat, atès que es tracta d’una activitat coneguda per qui la realitza i que dota de llibertat i de no haver de sentir la pressió d’estar aprenent sempre com es realitza cada cosa.
  • Actuar com a indicador temporal, ja que aporta una percepció sensorial dels diferents moments en què s’ha d’efectuar l’activitat permetent saber què és el que cal fer abans, durant i després de manera seqüencial.
  • Potenciar processos de captació cognitiva, referida a les diferents estructures que presenten les diferents activitats a realitzar.
  • Desenvolupar competències cognitives respecte a l’adquisició d’estratègies de planificació i organització dels aprenentatges.

Així doncs, cal que considerem les rutines i els hàbits que s’hi associen com a absolutament educatius. Aquests espais i activitats contribueixen a una millora de la nostra capacitat cognitiva i emocional, de manera que es tracta de processos que els infants han d’aprendre per contribuir al seu desenvolupament psicològic.Ara bé, com qualsevol activitat d’aprenentatge és necessari establir unes criteris i unes pautes metodològiques que contribueixin a organitzar i sistematitzar aquests aprenentatges adequadament des d’un punt de vista de seqüenciació de continguts, però també de dotar del component afectiu i de vincle amb l’adult que proporcionen aquests espais d’atenció i cura de les rutines diàries a les escoles bressol.

Per tal de promoure tant la vessant cognitiva com l’afectiva i emocional de les activitats d’hàbits i rutines, és interessant incidir en la diversificació en la realització de les rutines tenint en compte l’espai on es realitza, les persones i grups, el grau d’autonomia… Amb aquesta diversificació, també promovem la generalització dels aprenentatges a altres entorns i situacions.Aquestes activitats podrien ser:

  • individualitzades, en petit grup i en gran grup.
  • Realitzades independentment pels nens i nenes.
  • Recolzades pels adults.
  • Realitzades en entorns d’interior i exterior.
  • Relacionades amb la neteja pròpia i de l’entorn.

Per últim, incidir en el fet que les rutines no s’han d’instaurar d’una manera absoluta i impositiva ni les hem de considerar com a elements inamovibles. Cal que siguin prou fixes i estables per tal d’assegurar un context educatiu segur i fiable per als infants, però amb prou flexibilitat per tal que els infants puguin anar-hi introduint matisos a través de l’apoderament que els dóna la realització de les activitats habituals. És en aquesta dinàmica de flexibilització de pautes, i fins i tot en les dificultats ocasionals que puguin sobrevenir, on aportaran els seus propis aprenentatges i formes de resolució.

Compartir