HÀBITS I RUTINES

Primerament, caldria poder diferenciar el que són les rutines dels hàbits, ja que acostumem a confondre’ls i a parlar-ne indistintament quan no són el mateix.

Les rutines serien aquelles activitats que es realitzen de forma regular i de manera sistemàtica i acostumen a tenir un caràcter ineludible. En quan als hàbits serien les activitats que es realitzen per acomplir amb les rutines. Al sistematitzar aquests hàbits i incorporar-los en les rutines ens sentim segurs en la manera d’actuar davant diferents situacions.Les rutines i hàbits són molt importants a l’escola, permeten configurar el context educatiu mitjançant la seqüenciació espacial-temporal del dia a dia dotant-lo d’un marc segur per als infants.

Segons Zabalza en la Didáctica de la Educación Infantil, les principals funcions que desenvolupem en treballar rutines i hàbits són:

  • Oferir un marc de referència. Una vegada que s’ha après la corresponent rutina, el nen o nena és capaç de concentrar-se en el que està fent sense pensar ni preocupar en el que vindrà després. Així, mateix, al tractar-se d’un marc estable, permet introduir-hi variants segons les necessitats de cada moment.
  • Generar seguretat, atès que es tracta d’una activitat coneguda per qui la realitza i que dota de llibertat i de no haver de sentir la pressió d’estar aprenent sempre com es realitza cada cosa.
  • Actuar com a indicador temporal, ja que aporta una percepció sensorial dels diferents moments en què s’ha d’efectuar l’activitat permetent saber què és el que cal fer abans, durant i després de manera seqüencial.
  • Potenciar processos de captació cognitiva, referida a les diferents estructures que presenten les diferents activitats a realitzar.
  • Desenvolupar competències cognitives respecte a l’adquisició d’estratègies de planificació i organització dels aprenentatges.

Així doncs, cal que considerem les rutines i els hàbits que s’hi associen com a absolutament educatius. Aquests espais i activitats contribueixen a una millora de la nostra capacitat cognitiva i emocional, de manera que es tracta de processos que els infants han d’aprendre per contribuir al seu desenvolupament psicològic.Ara bé, com qualsevol activitat d’aprenentatge és necessari establir unes criteris i unes pautes metodològiques que contribueixin a organitzar i sistematitzar aquests aprenentatges adequadament des d’un punt de vista de seqüenciació de continguts, però també de dotar del component afectiu i de vincle amb l’adult que proporcionen aquests espais d’atenció i cura de les rutines diàries a les escoles bressol.

Per tal de promoure tant la vessant cognitiva com l’afectiva i emocional de les activitats d’hàbits i rutines, és interessant incidir en la diversificació en la realització de les rutines tenint en compte l’espai on es realitza, les persones i grups, el grau d’autonomia… Amb aquesta diversificació, també promovem la generalització dels aprenentatges a altres entorns i situacions.Aquestes activitats podrien ser:

  • individualitzades, en petit grup i en gran grup.
  • Realitzades independentment pels nens i nenes.
  • Recolzades pels adults.
  • Realitzades en entorns d’interior i exterior.
  • Relacionades amb la neteja pròpia i de l’entorn.

Per últim, incidir en el fet que les rutines no s’han d’instaurar d’una manera absoluta i impositiva ni les hem de considerar com a elements inamovibles. Cal que siguin prou fixes i estables per tal d’assegurar un context educatiu segur i fiable per als infants, però amb prou flexibilitat per tal que els infants puguin anar-hi introduint matisos a través de l’apoderament que els dóna la realització de les activitats habituals. És en aquesta dinàmica de flexibilització de pautes, i fins i tot en les dificultats ocasionals que puguin sobrevenir, on aportaran els seus propis aprenentatges i formes de resolució.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →