EL CURRÍCULUM A L’ESCOLA BRESSOL

Molt sovint a l’escola bressol atendre al currículum de primer cicle d’educació infantil sembla molt complicat. Com podem relacionar les capacitats amb els objectius i els continguts i com ho podem traslladar a una programació que ens sigui útil en el nostre dia a dia amb els infants? Com connectem totes les activitats de la vida diària, de cura, de vincle o de descobertes amb unes àrees que ens parcel·len els aprenentatges? Com podem planificar les observacions i el seguiment dels infants de manera coherent al currículum?

El currículum del primer cicle d’educació infantil s’estructura mitjançant les capacitats a treballar en tota l’etapa d’educació infantil, els objectius del cicle i les àrees i els continguts que s’hi relacionen. Posar en joc tots aquests elements pot semblar complicat i més quan hi barregem determinades metodologies educatives que decidim amb l’equip que volem implementar a l’escola.

La clau de tot plegat és la simplicitat i la operativitat. Amb això volem dir que fer unes programacions on es detallin els objectius i els continguts específics de cada activitat i aquests es relacionin amb les àrees i els objectius curriculars més les capacitats és una feinada de la qual no en traurem pas més efectivitat. Passar-nos a l’altra banda, obviant completament el currículum i programant activitats perquè sí, perquè sempre les hem fet i són les que toquen tampoc és una bona solució ja que no estem tenint cap intencionalitat educativa i estem restant el potencial d’una bona programació amb cara i ulls de la qual es puguin extreure el màxim d’aprenentatges.

A banda d’això, també cal que siguem conscients de per a què i per a qui programem, i és aquí on incideixen de ple les observacions i avaluacions que fem amb els infants. Amb tot, doncs, cal que d’alguna manera puguem fer entrar en les programacions les observacions que realitzem amb els infants per tal que siguin transcendents i ens portin a imaginar i idear allò que realment necessiten per afavorir el seu aprenentatge ajustat als seus interessos i característiques particulars.

Per atendre les dues vessants: currículum i programació per una banda i necessitats i interessos dels infants per l’altra, proposem fer dos nivells de programació. Per una banda la programació general i per l’altra la programació periòdica o específica.

Per elaborar la programació general de cicle posem l’òptica en el currículum on seqüenciem i desenvolupem els objectius i continguts a treballar al llarg del cicle relacionats amb les capacitats a assolir al llarg de l’etapa. La programació general la podem ordenar i organitzar de diferents maneres segons preferències de l’equip:

  • Al voltant de les necessitats vitals dels infants: joc, alimentació, descans, moviment, exploració, etc.
  • Al voltant de les capacitats del currículum.
  • Al voltant de models didàctics i metodològics: ambients, projectes, tallers,…

Independentment de com organitzem la programació, cal que contingui els elements curriculars i que ens serveixi de pauta i d’orientació per a poder desenvolupar les programacions específiques o periòdiques. Per tant, cal que la programació general sigui prou oberta i flexible per tal que, a mesura que anem desenvolupant el treball del curs, trobem que encara s’adapta a les necessitats dels infants i de l’escola.

Les programacions específiques o periòdiques serien aquelles que aterren la programació general i la adapten a les característiques del grup, de l’espai i de l’escola.

Podem decidir aquestes programacions per espais temporals de temps (mensuals, trimestrals,…) o bé per unitats de programació, centre d’interès o altres. L’element comú és que han de tenir un enllaç amb la programació general i que han de recollir les observacions del desenvolupament del grup, apuntant-ne les necessitats i interessos per tal de programar en conseqüència.

Així doncs, aquesta programació ha de ser senzilla i pràctica, recollint allò observat i planificant les propostes, activitats i estratègies didàctiques que ens ajudaran a l’assoliment dels objectius proposats sempre amb consonància al currículum.

Estructurant la programació d’aquesta manera ens és més fàcil poder treballar globalment les capacitats del currículum sense parcialitzar els aprenentatges en àrees o continguts, ja que s’intenta donar resposta a les observacions fetes per tal d’aconseguir un òptim desenvolupament de cada infant i donar respostes més concretes a les seves necessitats específiques.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

SEQÜENCIAR CONTINGUTS I ACTIVITATS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

Així d’entrada, segur que el títol d’aquest post no us ha atret gaire, tot i que segurament és una cosa que realitzeu sovint i que feu de manera intuïtiva, pel coneixement propi de l’etapa i les característiques del desenvolupament dels infants. Com en totes les tasques de programació i avaluació

Llegir més →

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →