EDUCAR PER LA PAU

L’educació per la pau se sustenta en un seguit de valors que es basen tant en un sentit estricte de respecte i convivència entre les persones, com en la creació d’un esperit crític i transformador a nivell individual i col·lectiu de millora i de justícia social.


Podem visualitzar diferents aspectes a tenir en compte per assentar les bases d’una cultura de la pau des de l’educació i l’escola adoptant diferents perspectives per tal d’afavorir-la en tots els seus vessants.

Convivència  i respecte

L’element essencial per a una cultura de la pau és la convivència i el respecte. Aquests valors fonamenten el treball i el bon clima necessaris per a assolir una millor perspectiva crítica del desenvolupament social. Primerament cal que ens sentim que formem part d’alguna cosa, d’una organització, d’un grup conformat per persones diverses i diferents a nosaltres. El treball de la diferència des d’un enfocament positiu i constructiu i no com a limitador de les relacions és un primer pas ferm a realitzar. Cal que siguem subjectes actius en el nostre àmbit d’actuació i que aquest inclogui poder participar en menor o major mesura d’allò que ens afecta per tal d’empoderar-nos en els àmbits que són de la nostra incumbència. Sabent que aquesta participació pot fomentar també una transversalitat necessària de les nostres accions comportant un efecte multiplicador pel fet de sentir-nos respectats en la nostra opinió. Com a educadors i professors cal també tenir en compte que no podem promoure respecte i convivència en el nostre alumnat si no som els primers de respectar als nostres companys i alumnes i ser models cívics i de convivència en el nostre entorn i grup.

Activitats que podem generar a l’escola:

 • Activitats per entendre, conèixer i valorar les diferències. Totes les persones som diferents i des de l’escola o entitats educatives també hem de treballar les diferències. No podem demanar als alumnes que respectin les diferències quan no ho fem nosaltres al no tenir en compte, ni adaptar ni flexibilitzar els continguts segons les necessitats educatives de cadascú.
 • Participació dels alumnes en la presa de decisió. Cal que els àmbits de presa de decisió quedin estipulats d’entrada i que ofereixin prou amplitud per ser realment font de decisions per part de l’alumnat i que es portaran a terme en base a allò acordat.
 • Treball de l’equip educatiu. Els educadors som model de conducta i cal que puguem gaudir també de mecanismes que afavoreixin la convivència i el respecte entre tots els membres de l’equip.
Gestió del conflicte

el conflicte tendim a considerar-lo com a negatiu, però és la manca d’habilitats per a gestionar-lo el que el converteix com a tal. Cal ensenyar eines per a gestionar-lo de manera òptima així com, a l’hora, en percebem les oportunitats i les repercussions positives del mateix. Gestionar conflictes doncs, implica desenvolupar unes habilitats comunicatives, d’escolta, empàtiques i assertives per tal de reconduir el conflicte cap a vies de solució, millora o, simplement, entesa. Aprendre nocions de mediació i negociació és una peça clau per a gestionar conflictes. Aquestes nocions es poden ensenyar de manera teòrica o posar en pràctica en situacions reals o de manera indirecta.fotos-ninos-inclusion

Activitats que podem generar a l’escola:

 • Crear una figura mediadora (rotativa) a l’aula.
 • Desenvolupar grups de debat per afavorir el diàleg i l’escolta activa.
 • Treballar l’empatia i l’assertivitat amb diverses dinàmiques, representacions, contes, etc.
 • Treballar en base a grups cooperatius o desenvolupar projectes en grup on s’hagin de posar en joc elements com la mediació o la negociació.
Consciència crítica

Per ajudar en l’adquisició d’una consciència envers la nostra manera d’habitar el món és fonamental tenir informació. Quan més informació, dades, punts de vista, més podem crear una reflexió profunda atenent totes les vessants d’un mateix concepte o problema. Per a gestionar aquesta informació i crear consciència cal saber pensar i reflexionar i, sobretot, tenir temps i espais per a fer-ho i posar-ho en pràctica.

Activitats que podem generar a l’escola:nuevas-politicas-culturales-agrandada

 • Connectar l’escola amb l’actualitat social, cultural i política del món. Fer entrar diaris, notícies, comparar una mateixa notícia en diversos mitjans, fer recerques, etc.
 • Espais de pensament i reflexió. Adaptats a les diferents edats i enfocats a les diferents corrents filosòfiques, es generen espais de debat grupal i de reflexió individual respecte a diferents conceptes proposats.
 • Aprenentatge dialògic on a través del diàleg igualitari es fomenta un esperit crític i transformador. Un diàleg en el que diferents persones aporten arguments en condicions d’igualtat, per arribar al consens, partint de que volen entendre’s parlant des de pretensions de validesa.
Transformació social

La consciència crítica ha d’anar acompanyada de l’acció com a éssers actius en la vida, defugint el conformisme i la passivitat davant de possibles injustícies o iniquitats. Passar a l’acció vol dir comprometre’s en i per al canvi, implicant-nos a afavorir un món millor.

Activitats que podem programar a l’escolareddso1

 • Participació en projectes o campanyes del territori o entorn que triï l’alumnat en funció de les seves inquietuds.
 • Crear campanyes o programes propis del centre amb la col·laboració de tot l’alumnat (per prevenir o controlar l’assetjament, projecte de tutories, de millora de la convivència, etc.)
 • Participar en activitats d’aprenentatge-servei de la comunitat on els infants i joves es formen i aprenen alhora que col·laboren en una tasca amb capacitat transformadora tant per a ells (formació ètica i ciutadana) com per al seu entorn (contribució en el servei).
Categories:

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

SEQÜENCIAR CONTINGUTS I ACTIVITATS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

Així d’entrada, segur que el títol d’aquest post no us ha atret gaire, tot i que segurament és una cosa que realitzeu sovint i que feu de manera intuïtiva, pel coneixement propi de l’etapa i les característiques del desenvolupament dels infants. Com en totes les tasques de programació i avaluació

Llegir més →

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →