BLOG

CONCEPTES CLAU DEL NOU DECRET D’EDUCACIÓ INFANTIL: CAPACITATS EN CLAU COMPETENCIAL

Al llarg dels propers posts i per tal d’ampliar i aprofundir en la informació que ens aporta el nou currículum d’Educació Infantil, desenvoluparem els 10 conceptes clau que incorpora:

El primer dels 10 conceptes clau del nou currículum de l’Educació Infantil és el de CAPACITATS EN CLAU COMPETENCIAL.

Amb la posada en marxa de la LOMLOE es pren una major direcció competencial dels aprenentatges, tenint un impacte també en l’educació infantil. En l’anterior currículum el desenvolupament i aprenentatges s’emmarcaven en les capacitats de l’etapa, mentre que, en l’actual, ja es parla de competències, en aquest cas, competències específiques a desenvolupar al llarg dels dos cicles de l’educació infantil.

 Quina és la diferència entre capacitats i competències?

Les competències tenen un component més ampli i més complex. Podríem definir les competències com un saber fer en el que s’integren, mobilitzen i adeqüen les capacitats, coneixements, actituds i habilitats de manera eficaç (Lasnier, 2000) al mateix temps i de forma interrelacionada (Zabala i Arnau, 2007) en situacions i contextos determinats i de manera transversal.

Per tant, quan parlem de competències parlem de:

 • Saber fer
 • Integració i interrelació de capacitats, coneixements i actituds
 • Resoldre situacions de la vida real en contextos determinats
 • Transversalitat i transferència dels aprenentatges en contextos similars.

Competències clau i competències específiques

La LOMLOE estableix les competències clau a treballar i assolir en les diverses etapes de l’educació bàsica. En el cas de l’Educació Infantil les competències clau s’utilitzen de referència però es desenvolupen les competències específiques de l’etapa.

Si bé en el currículum no hi trobem una correlació directa entre les competències clau i les específiques de l’educació infantil, existeix un enllaç que ajuda en les transicions de cicles i etapes per a l’assoliment de les competències clau i, per tant, s’ha d’entendre que les competències específiques d’EI contribueixen a l’establiment de les bases per a l’aprenentatge competencial que es redimensiona en les posteriors etapes.

Així, en l’EI cal tenir molt presents les competències específiques que s’engloben en els 4 eixos d’aprenentatge i desenvolupament, que acaben configurant la visió global respecte de l’aprenentatge en aquesta etapa.

 1. Un infant que creix amb autonomia i confiança.
 2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges.
 3. Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat.
 4. Un infant que forma part de la diversitat del món que l’envolta

La concreció d’aquests eixos en competències específiques permet emmarcar i enfocar millor la intervenció educativa i realitzar el seguiment dels aprenentatges i del desenvolupament de les competències.

Eix 1. Un infant que creix amb autonomia i confiança   

Aquest eix incorpora les competències que es relacionen amb l’autonomia, el coneixement i domini del cos, l’autopercepció i identitat, les emocions, la vida quotidiana, etc.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Progressar en el coneixement i el domini del cos, en el moviment i la coordinació, adonant-se de les pròpies possibilitats, per anar desenvolupant autonomia personal i una autoimatge ajustada i positiva.

2. Viure les emocions, expressant i reconeixent sentiments i necessitats, per anar creixent en benestar emocional i seguretat afectiva.

3. Adonar-se de la influència de l’espai i el temps en les situacions de vida quotidiana a partir de les experiències viscudes, per créixer amb seguretat i entendre el món.

4. Progressar en l’adquisició de normes i hàbits saludables i ecosocialment responsables, guanyant confiança en les pròpies possibilitats i capacitats per construir la pròpia identitat.

Eix 2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges

L’eix 2 desenvolupa les competències relacionades amb la comunicació, els diferents llenguatges i la seva expressió.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Interpretar, comprendre i expressar missatges, emprant recursos i coneixements basats en la pròpia experiència, per avançar en la comunicació i la construcció de nous aprenentatges.

2. Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius.

Eix 3. Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat

Aquest eix incorpora les competències relacionades amb l’entorn, la seva descoberta i coneixement mitjançant un incipient raonament científic i matemàtic.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Observar i reconèixer característiques de materials i elements i establir relacions entre ells, mitjançant l’experimentació i la manipulació sensorial, per avançar cap a estructures de pensament cada vegada més complexes desenvolupant habilitats de raonament matemàtic.

2. Desenvolupar, de manera progressiva, diferents formes de raonament i procediments del pensament científic, a través de l’observació i la manipulació, per iniciar-se en la interpretació de l’entorn i respondre de manera creativa als diferents reptes i situacions.

3. Explorar i reconèixer elements i fenòmens del món natural, establint relacions entre la pròpia acció i les conseqüències que se’n deriven, per iniciar hàbits de sostenibilitat i conservació de l’entorn.

Eix 4. Un infant que forma part de la diversitat del món

L’eix 4 comprèn les competències socials i relacionals, a través de la descoberta dels altres, la diversitat, la convivència i els fonaments de la democràcia.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Avançar en la relació amb els altres en condicions d’igualtat, creant lligams, per construir la pròpia identitat basada en els valors democràtics i de respecte als drets humans.

2. Apreciar progressivament l’entorn social i cultural proper i la seva diversitat, mostrant interès i respecte per conviure.

El treball per competències en l’educació infantil

El treball per competències en l’educació infantil té una mirada pròpia, tot i emmarcar-se en el treball per competències de l’educació bàsica i obligatòria.

Les característiques del treball per competències en l’educació infantil són:

 • Infant com a protagonista de l’acció i del seu propi procés d’aprenentatge.
 • Personalització de l’aprenentatge on les competències s’observen com un procés individual i únic.
 • L’aprenentatge parteix de l’autoconeixement de l’infant, el que li proporcionen les seves pròpies experiències per tal d’anar ampliant el seu coneixement envers l’entorn i els altres, passant del pla físic al simbòlic i dotant d’especial importància les competències comunicatives.
 • Les competències específiques s’han de treballar tenint en compte el coneixement de l’infant, els seus interessos i inquietuds i a partir de la seva quotidianitat.
 • Les competències es relacionen de manera directa amb l’aprenentatge natural de l’infant a través de l’exploració i experimentació i es connecten amb els seus processos evolutius en funció de la seva maduresa i moment vital en el que es troba.
 • El treball per competències a l’educació infantil requereix construir escenaris d’aprenentatge (significatius i amb sentit en la quotidianitat) que posin en joc les diverses competències de manera global i integrada, a partir de l’exploració, l’experimentació, el joc, el raonament i la comunicació per anar construint l’aprenentatge.
 • La intervenció educativa ha de contemplar les competències i els sabers que les integren per tal que les experiències resultin significatives i puguin recollir els interessos i la curiositat pròpia dels infants.

Resumint, el treball per competències s’ha de poder visualitzar com una oportunitat per ampliar el radi d’acció afavorint al màxim la globalització de l’aprenentatge i per possibilitar l’enriquiment de les experiències, les situacions i els contextos educatius per tal de donar-hi resposta.

Si vols que t’acompanyem en la reflexió i elaboració d’eines per al teu centre per treballar sota els nous paradigmes del nou decret, truca’ns!

I per més informació sobre el Nou currículum pots veure el Seminari en línia que vam fer amb la Diputació de Barcelona:

Compartir