BLOG

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER DIRIGIR UNA ESCOLA

Arrel de la publicació del llibre La direcció d’Escoles Bressol MunicipalsConeixements i eines clau per part de la Diputació de Barcelona, on hem participat de la redacció d’alguns apartats, hem estat reflexionant sobre les necessitats que hem observat que tenen les direccions de centres educatius. Especialment de les escoles bressol.

Beatriz Pont especialitzada en el tema de Lideratge Escolar, argumenta que una bona direcció és un dels principals elements per a l’èxit escolar dels seus alumnes. I explica que en una societat de la informació, on el coneixement és clau  per a les societats, les escoles s’estan convertint en un eix central on pivoten molts factors. Si l’educació és un element clau per  a la construcció d’un país, perquè està formant els seus ciutadans del futur, la direcció d’una escola és la direcció d’un país.

Cal posar en valor la gran tasca que estan realitzant les persones que estan dirigint o coordinant una escola, són mestres de formació la gran majoria d’elles. Algunes persones, la majoria dones han fet alguns formacions complementàries però la majoria s’enfronten a la difícil tasca de dirigir un projecte i un equip sense les eines necessàries per fer-ho. Els titulars de les escoles siguin la Generalitat o Ajuntaments no ofereixen les eines necessàries ni de formació prèvia ni de suport o d’eines de gestió, deixant a les capacitats personals de les directores tot el pes de la institució.

Amb aquest post volem descriure quines són les àrees de direcció d’un centre per contribuir si més no a informar dels calaixos que cal omplir amb eines, coneixements o entrenament per tal d’afavorir bons resultats per a tothom.

Visió Estratègica

La direcció d’un centre cal que aporti una mirada a mig i llarg termini a part de la operativa pel funcionament diari. Aquest element és molt important en un moment d’especial gestió del canvi on les escoles han de plantejar-se com volen que siguin els alumnes que passin pel seu centre: Què necessitaran per sortir-se’n en societat d’aquí a 15 anys? quins aprenentatges són els importants? Evidentment, aquestes reflexions no les fa la direcció en solitari, però si que ha de ser el motor per promoure la reflexió al voltant d’aquestes preguntes. I un cop hem sabut respondre a aquestes preguntes, plantejar-nos els reptes, marcar objectius, fer un pla estratègic, escollir les metodologies més adequades, planificar les adequacions dels espais per acollir aquests canvis i, si hem de canviar les aules, el mobiliari o els materials, necessitarem un pla d’inversió a llarg termini. Tot l’anterior no es pot improvisar, no podem anar any a any plantejant-nos que farem l’any vinent perquè no aconseguirem anar gaire lluny i segurament donarem passos enrere. Per tant, una part fonamental de la feina d’una directora és aportar aquesta visió, no només en els moments de definició estratègica sinó també en la operativa. Quan busquem solucions als problemes diaris la clau estarà en recordar si la resposta ens enfoca cap a l’objectiu a llarg termini. Això serà un aprenentatge per part de l’equip educatiu que aprendrà també a aixecar el cap i a tenir visió fora de l’aula i de l’escola.

Planificació i Organització

La direcció del centre ha de saber planificar el llarg termini com dèiem abans però també el curt termini. En aquest apartat és clau dotar-nos d’eines de gestió com els calendaris compartits per part de tot l’equip per tal de poder disposar a les agendes de l’ordre del dia de les reunions o penjar els documents de treball per aquell reunió.

Tenir un pla de gestió anual de centre que incorpori els aspectes clau de totes les àrees de gestió de l’escola ens permetrà tenir un quadre de comandament de la nau, que incorpora indicadors per poder fer-ne el seguiment i l’avaluació i també responsables de cada tema. El pla de gestió permetrà delegar, compartir la visió a curt termini amb tot l’equip i que tots en siguin responsables global i parcialment.

Procediments

Cal poder procedimentar totes aquelles tasques que es repeteixen any a any o mes a mes. Procedimentar vol dir, planificar com farem les coses, fer-les sempre de la mateixa manera per obtenir els mateixos resultats ens permet delegar tasques. Podrem dedicar els esforços d’innovació a temes que aporten més valor i tindrem unes dates de revisió d’aquests procediments per no fer allò de sempre s’ha fet així… sinó qüestionar-nos periòdicament les coses. Però no fer-ho cada vegada que ho fem, perquè això ens pren temps per a les coses importants. Més val que dediquem un temps a pensar com farem una cosa, ho deixem per escrit i no ho toquem fins al cap d’un temps.

Lideratge de l’Equip

Aquest seria un dels aspectes clau, la direcció ha deixat de ser una figura individual asseguda al seu despatx per convertir-se en un impulsor de l’equip de mestres. Això requereix de molts coneixements i habilitats en la direcció d’equips i persones. Aquest, al nostre parer, és l’element principal de la direcció. Un mal director amb un bon equip pot obtenir grans resultats, a la inversa és impossible.

  • Selecció: en general les direccions del centres no tenen aquesta atribució, però l’haurien de poder tenir, haurien de poder seleccionar les persones del seu equip, tenint en compte l’equip actual. Cal poder tenir una visió global de l’equip, quines competències tenim entre tots? Ens en falta alguna? Ens cal compensar-nos perquè som tots molt reflexius i ens falten persones d’acció? Cal tenir una visió de conjunt, a partir del que necessita l’escola i el projecte que hem desenvolupat en el pla estratègic, necessitarem unes competències per portar-les a terme, cal garantir que entre tots les tenim totes. Per això fitxar a les persones adequades per cada equip i projecte esdevé un element clau.
  • Acollida: és clau que el procés d’acollida d’un nou professional al centre estigui definit i pensat prèviament. Que tingui temps per llegir la documentació del centre i que aquest procés s’allargui com a mínim durant 3 mesos durant els quals la direcció ha de garantir que el nou membre de l’equip té les eines per encaixar en l’engranatge del centre i ser una peça valuosa pel projecte a més de fer-la sentir acollida i escoltada.
  • Formació: És important oferir a l’equip eines de formació, reflexió, entrenament en totes les competències necessàries per aconseguir els objectius que us hagueu proposat. Això inclou també les lectures, que tot l’equip llegeixi articles o llibres al mateix temps els enfoca cap a una mateixa direcció.
  • Acompanyament: la direcció té un paper clau d’acompanyament individual al seu equip, d’orientació vers la millora professional. Donar-li les eines perquè l’altre pugui veure’s reflectit en les seves paraules i hi trobi un espai i un lloc per expressar pors, neguits, dubtes i també propostes. Algú que sàpiga escoltar amb tots els sentits. Algú que entri a les aules, que sàpiga fer retorns constructius, aportar eines de millora.
  • Reunions: cal poder planificar la informació que haurem de transmetre dins l’equip, crear els canals més adequats i alimentar-los amb la informació corresponent. Haurem de planificar les diferents reunions d’equip, planejar metodologies participatives per poder extreure el millor de l’equip. Marcar un calendari de reunions anuals que estigui alineat amb el Pla de gestió del centre. Caldrà que realitzi un seguiment dels acords.
  • Delegació amb control: un líder cal que conegui les potencialitats del seu equip i les exploti, faci créixer les seves potencialitats, a través de la delegació de funcions. La delegació s’ha de fer marcant l’objectiu i no la manera com volem que ho assoleixin, així respectarem les individualitats. Però caldrà que garantim també el control del resultat final i posem les eines necessàries a cadascú per oferir el suport que garanteixi l’èxit en els tasques encomanades

Innovació Educativa

La direcció del centre ha de ser l’impulsor de la innovació educativa, encara que pugui compartir aquest rol amb altres membres de l’equip. Ha de fomentar l’aportació d’idees, donar possibilitat per investigar, provar noves maneres de treballar. Però també ha d’aportar mètode en la innovació, per tal de garantir que no s’innova perquè si, sinó que hi ha un sentit i una coherència en tot el que s’emprèn.

Control i gestió dels recursos

La direcció del centre ha de tenir uns certs coneixements econòmics, ja que cal que pugui gestionar el pressupost del seu centre. El centre, el materials, les infraestructures, els electrodomèstics, tenen un pla d’amortitzacions que cal conèixer i preveure. Per no trobar-nos que en comptes d’una taula de llums que volien les mestres, hem de comprar una rentadora nova. Associat al pla de gestió caldrà fer una pressupost, igual que al costat del pla estratègic caldrà un pla financer a llarg termini. Sobretot si com dèiem hi haurà associades obres de remodelació del centre. També cal que hi hagi establert un protocol de compres, com comprarem el que necessitem? Tenim proveïdors homologats? Qui comprarà?

Un tema que acostuma a preocupar  i ocupar molt de temps a les direccions és l’atenció a les inspeccions, de salut, d’educació, dels extintors, de parcs i jardins… caldrà que tinguem elaborat un pla de seguiment i control de totes les mesures que es desprenguin de les inspeccions.

Atenció a famílies

La direcció del centre ha d’atendre a les famílies, individualment, grupalment, a les associacions de pares, al consell escolar, això requereix de moltes habilitats comunicatives. Poder traduir en un llenguatge proper certa informació educativa. Molta intel·ligència emocional per saber acollir les demandes, però també per limitar-les sinó són en els formes adequades. Integrar a les famílies en el projecte d’escola i fer-les partícips amb un rol definit és clau perquè les famílies passin d’un paper clientelar a ser una peça clau en el projecte.

Gestió del conflictes

És bàsic que la directora tingui certes competències en relació a la gestió dels conflictes doncs és un tema sobre el que segur haurà de treballar, conflictes interns dins l’equip, amb famílies o amb altres organismes. Disposar d’algunes eines i d’un cert entrenament permetrà a la direcció no posar-ho tot sobre les seves espatlles a costa de la seva pròpia gestió emocional.

Treball en Xarxa

La direcció acostuma a relacionar-se amb d’altres professionals, de serveis socials, EAIA’s, altres equips educatius. Per això li cal conèixer cadascuna de les atribucions d’aquests professionals i les lleis que regulen les seves funcions.

Les escoles tenen projectes de relació amb la seva comunitat més propera i amb diverses organitzacions escolars, socials etc… Caldrà que s’estableixin uns bons acords de col·laboració i relació perquè aquest treball sigui profitós per ambdós.

 

Amb aquest breu resum volem sobretot posar la òptica amb la necessitat de formació i suport de les direccions dels centres educatius. Perquè com hem vist les seves funcions són les equivalents en una empresa al cap de recursos humans, al gerent, als director d’administració i al cap de comunicació. En aquest cas, tot en un, afegint, és clar, la direcció pedagògica. És evident que es fa impossible dominar totes aquestes àrees sense una intensa formació, si potser ajustada a les necessitats de l’escola. Suport perquè és evident també que no es poden tenir totes aquestes competències aglutinades en un única persona, per tant caldrà que garantim el seu bon desenvolupament amb altres persones, siguin membres de l’equip o persones externes que li donin suport, no podem deixar sola una direcció i esperar que tot això rutlli sol.

Segur que ens hem deixat moltes d’altres coses que feu les directores en el vostre dia a dia, que us convertiu en caps de compres, pintores improvisades i animadores de festes quan cal. Però que tot i tenir tants barrets feu la vostra feina amb una entrega infinita, perquè creieu en el que feu amb tanta intensitat, teniu el punt de bogeria necessari per posar-vos tots els barrets de cop i fer que tot  funcioni. Gràcies a totes!!

Compartir