Àmbits i serveis

ESCOLES BRESSOL

SUPORT I ACOMPANYAMENT

→ Suport en l’elaboració dels documents de centre: PEC, NOFC, PGAC, etc.
→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.
→ Acompanyament de l’equip i/o de la Direcció en processos de canvi o d’innovació.
→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.
→ Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies.

FORMACIÓ

→ Formació puntual o continuada.
→ Formació en diferents formats segons necessitats: tallers, càpsules, cursos, etc.
→ Formació tècnica: sobre espais i materials educatius, treball per ambients d’aprenentatge, programació i avaluació, vida quotidiana, pati i espais exteriors, comunicació i participació de les famílies, etc.
→ Formació sobre aspectes de gestió de l’escola bressol.
→ Formació de cohesió d’equip i eines personals.

MILLORA

→ Auditories de funcionament i tècniques. Informes de resultat.
→ Definició i establiment de processos de treball i indicadors de qualitat.
→ Sistema de Gestió per Competències alineat amb el Projecte Educatiu.

Més informació a: 

Acompanyament Escola Bressol

Pla de millora Escola Bressol

Contacta’ns per aconseguir el nostre ebook Eines per a l’educació en la primera infància 

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

GENT GRAN

SUPORT I ACOMPANYAMENT

→ Elaboració dels documents de centre: Model d’Atenció, Protocols i Registres.
→ Desenvolupament de projectes específics o innovadors.
→ Acompanyament de l’equip i/o de la Direcció en processos de canvi o d’innovació.
→ Suport puntual davant de dificultats en l’equip.
→ Acompanyament en l’adequació de processos de treball i documentació al Model ACP.
→Acompanyament en processos participatius i de treball amb les famílies.

FORMACIÓ

→ Formació puntual o continuada.
→ Formació en diferents formats segons necessitats: tallers, càpsules, cursos, etc.
→ Formació sobre aspectes de gestió de Residències, Centres de Dia o Centres de Serveis.
→ Formació de cohesió d’equip i eines personals.

MILLORA

→ Auditories de funcionament i tècniques. Informes de resultat.
→ Definició i establiment de processos de treball i indicadors de qualitat.
→ Elaboració de Perfils professionals, Descripcions de Lloc de Treball i canvis organitzatius derivats de la implantació del Model ACP.
→ Sistema de Gestió per Competències alineat amb el Model ACP.

Més informació a: 

Portafolis La Baula

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

SUPORT TÈCNIC

SUPORT TÈCNIC A SERVEIS

→ Suport puntual o continuat.
→ Suport i acompanyament a tot l’equip o només a direcció.
→ Suport i acompanyament en el desenvolupament de canvis i innovacions en el servei.
→ Adaptació i elaboració de documentació i eines de treball.
→ Suport i acompanyament en la implementació de nous processos de treball.
→ Suport en el funcionament general del servei.
→ Suport en la planificació i organització del servei.

SUPORT TÈCNIC -GESTIÓ PÚBLICA-

→ Revisió i millora o elaboració de documentació i eines tècniques per a un projecte.
→ Equip ad hoc per iniciar un projecte fins que no es garanteixi la viabilitat.
→ Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei que requereixi d’un coneixement tècnic específic.
→ Redacció dels plecs de clàusules per a concursos públics.

SUPORT TÈCNIC -ORGANITZACIONS SOCIALS-

→ Adaptació i elaboració de projectes tècnics, documentació específica i eines de treball.
→ Equip ad hoc per iniciar un projecte fins que no es garanteixi la viabilitat.
→ Assessorament per a la presa de decisions sobre un servei que requereixi d’un coneixement tècnic específic.
→ Suport en el disseny i implantació de Models i eines de gestió.

Més informació a:

Portafolis La Baula

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

AUDITORIES DE SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES

AUDITORIES DE FUNCIONAMENT

→ Revisió de l’adequació del servei al contracte, plecs de clàusules i normativa aplicable.
→ Indicadors de funcionament del servei en base als requisits legals i del client.
→ Elaboració d’eines de verificació del correcte funcionament del servei.
→ Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora i no conformitats.
→ Informe amb pla d’accions correctives i de millora.

AUDITORIES TÈCNIQUES

→ Revisió del funcionament del servei i de l’adequació al Model o Projecte.
→ Observacions de les pràctiques i intervencions amb els usuaris.
→ Adequació a les noves corrents de pensament i noves metodologies.
→ Informe detallat de punts forts, oportunitats de millora i no conformitats.
→ Informe amb pla d’accions correctives i de millora.

DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ACCIONS

→ Suport i acompanyament en el desenvolupament del pla d’accions correctives i de millora.
→ Elaboració d’eines de control i seguiment del pla d’accions.
→ Propostes de millora segons l’àmbit d’actuació.

Més informació a:

Auditoria serveis a les persones

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

SUPORT EN LA GESTIÓ D’EQUIPS I PERSONES

COORDINACIÓ I TREBALL EN EQUIP

→ Suport en l’organització i gestió del treball.
→ Creació d’eines per a una correcte coordinació en l’equip.
→ Disseny de sistemes de comunicació i de coordinació.
→ Sistema de gestió de reunions productives.

LIDERATGE

→ Suport en la gestió d’equips de treball.
→ Disseny de sistemes de seguiment i coordinació amb l’equip.
→ Formació en eines de lideratge positiu.

COMUNICACIÓ

→ Adaptació i elaboració de plans de comunicació interna.
→ Adaptació i creació d’eines de comunicació adaptades a l’equip.
→ Formació en estratègies i comunicatives, estils de comunicació i comunicació assertiva.

ALTRES

→ Disseny de plans d’igualtat.
→ Disseny de sistema de gestió per competències.
→ Elaboració de Descripcions de Lloc de Treball.
→ Disseny i implementació de sistemes organitzatius.

Més informació a:

Portafolis La Baula

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

FORMACIONS A MIDA

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS O SERVEIS

→ Planificació estratègica dels serveis.
→ Marc pedagògic i d’intervenció.
→ Comunicació.
→ Gestió de persones.
→ Eines i control de la gestió.
→ Implantació d’una eina de gestió a mida.
→ Gestió del canvi i innovació.
→ Planificació i organització del servei.

INTERVENCIÓ I PRÀCTICA EDUCATIVA

→ Marc conceptual.
→ Planificació i programació.
→ Avaluació i autoavaluació de la intervenció.
→ Espais i materials.
→ Formació específica segons tipologia de servei.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL

→ Lideratge.
→ Treball en equip.
→ Gestió de les competències personals.
→ Resolució de conflictes.

PONÈNCIES, XERRADES I TALLERS

→ Les motxilles personals i la construcció del projecte de centre.
→ La comunicació com a principal eina de treball.
→ Entrenar i reflexionar sobre la nostra mirada.
→ L’espai com a tercer element educatiu.
→ TIP’s per construir un gran equip, cuidar-nos per cuidar.
→ Innovar amb garanties d’èxit.
→ Noves tendències educatives, reptes i oportunitats.
→ Ambients d’aprenentatge, més enllà dels espais i els materials.
→ Del tracte professional al tracte amb tendresa.
→ Com generar sentiment de pertinença a l’equip.

Més informació a:

Catàleg d’accions formatives

Demana’ns el teu projecte a mida! 

labaula@labaula.org

moonÀMBITS I SERVEIS