AMBIENT GRÀFIC I PLÀSTIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir l’experimentació i l’expressió artística dels infants mitjançant materials escollits específicament i de manera planificada.

Es busca que els infants puguin desenvolupar les seves experiències creatives i artístiques, iniciant l’expressió de diverses grafies i traços, així com experimentar amb materials diversos que aportin diferents tècniques i propostes per treballar el llenguatge plàstic.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient gràfic i plàstic seria el següent:

 • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.
 • Iniciar-se en la descoberta i ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien:

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

 • Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
 • Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai quotidià.

Àrea de descoberta de l’entorn

 • Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les conseqüències que se’n deriven.

Àrea de comunicació i llenguatge

 • Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.
 • Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.) dels diferents llenguatges expressius i formes de representació

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR I AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Per a aquest ambient, primer caldrà determinar si disposarem d’un espai per a ell fora de l’aula, tipus Atelier, o bé tindrem un racó integrat a l’aula amb material específic per al desenvolupament gràfic i plàstic. També podem fer una combinació d’ambdues propostes de disposició i organització dels espais, intentant complementar a l’aula el treball fet a l’atelier i els materials que hi ha disponibles.

Depenent d’aquesta decisió, que vindrà condicionada per la disponibilitat d’espai i pels objectius i prioritats educatives, la distribució i organització de l’ambient podrà variar, sobretot tenint en compte els materials i objectes que tindrem fixes en l’ambient i aquells que disposarem segons el que vulguem treballar en aquell moment atenent a les necessitats i interessos dels infants.

Sigui com sigui, caldrà que el material de l’ambient estigui ben presentat, que tingui un aspecte harmoniós i agradable i que estigui disposat amb criteris tan estètics com funcionals.

Tindrà un moble amb compartiments per a disposar del material a l’abast dels infants i una o més taules amb cadires per seure i realitzar les activitats de manera còmoda i relaxada.

Caldrà preveure també un espai d’exposició de les diferents creacions i també per a l’assecatge de pintura o segons quin tipus de modelatge.

Les propostes a desenvolupar dependran dels materials que els infants tinguin a l’abast i poden ser:

 • Manipular papers, esquinçar-los, fer boles o boletes, enganxar i composar, collage, etc.

Tindrem papers de diferents textures (normal, cartolina, cel·lofana, xarol, etc.) i colors (preferentment ordenats per colors per transmetre harmonia en l’ambient) en diferents estants d’un moble baix accessible per als infants.

 • Dibuixar, fer traços, pintar amb colors…

Sobre del moble amb els papers o sobre les mateixes taules de l’ambient podem disposar diferents utensilis per al dibuix com ceres gruixudes i primes, retoladors gruixuts, colors de fusta, etc. És important que els contenidors dels diferents utensilis siguin transparents o que es pugui veure fàcilment el seu interior. Ordenar-los per colors també és positiu tant per l’harmonia que comentàvem abans com per afavorir-ne el seu ús i endreça. També podem tenir una pissarra gran o diverses de petites i guixos de colors.

 • Pintura: pintar amb els dits, fer esquitxos i taques, ús de pinzells, esponges, segells, rodets, etc.

Tindrem diferents pintures i safates o paletes per posar-les, així com varietat d’estris per a pintar segons amb el que es vulgui experimentar. Podem disposar de diferents cavallets o d’un espai on hi hagi prou amplitud pel treball de pintura sigui a terra, sobre una taula llarga o a la paret.

 •   Diferents tècniques com: clapejat, puntejat, esgrafiat, etc.
 • Grafismes i pre-escriptura
 • Modelat amb plastilina, fang, paper maixé, pasta de sal
 • Altres materials per decorar, retallar i enganxar: tisores, coles blanca i de barra, plomes, pom-poms, cintes adhesives transparents i de colors, cintes de colors, cordills, pals plans o rodons, retalls de roba, feltre, etc.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →