BLOG

AMBIENT GRÀFIC I PLÀSTIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir l’experimentació i l’expressió artística dels infants mitjançant materials escollits específicament i de manera planificada.

Es busca que els infants puguin desenvolupar les seves experiències creatives i artístiques, iniciant l’expressió de diverses grafies i traços, així com experimentar amb materials diversos que aportin diferents tècniques i propostes per treballar el llenguatge plàstic.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient gràfic i plàstic seria el següent:

 • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.
 • Iniciar-se en la descoberta i ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien:

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

 • Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
 • Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai quotidià.

Àrea de descoberta de l’entorn

 • Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les conseqüències que se’n deriven.

Àrea de comunicació i llenguatge

 • Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic.
 • Interès per algunes de les tècniques més bàsiques (pintura, modelatge, dibuix, etc.) dels diferents llenguatges expressius i formes de representació

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR I AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Per a aquest ambient, primer caldrà determinar si disposarem d’un espai per a ell fora de l’aula, tipus Atelier, o bé tindrem un racó integrat a l’aula amb material específic per al desenvolupament gràfic i plàstic. També podem fer una combinació d’ambdues propostes de disposició i organització dels espais, intentant complementar a l’aula el treball fet a l’atelier i els materials que hi ha disponibles.

Depenent d’aquesta decisió, que vindrà condicionada per la disponibilitat d’espai i pels objectius i prioritats educatives, la distribució i organització de l’ambient podrà variar, sobretot tenint en compte els materials i objectes que tindrem fixes en l’ambient i aquells que disposarem segons el que vulguem treballar en aquell moment atenent a les necessitats i interessos dels infants.

Sigui com sigui, caldrà que el material de l’ambient estigui ben presentat, que tingui un aspecte harmoniós i agradable i que estigui disposat amb criteris tan estètics com funcionals.

Tindrà un moble amb compartiments per a disposar del material a l’abast dels infants i una o més taules amb cadires per seure i realitzar les activitats de manera còmoda i relaxada.

Caldrà preveure també un espai d’exposició de les diferents creacions i també per a l’assecatge de pintura o segons quin tipus de modelatge.

Les propostes a desenvolupar dependran dels materials que els infants tinguin a l’abast i poden ser:

 • Manipular papers, esquinçar-los, fer boles o boletes, enganxar i composar, collage, etc.

Tindrem papers de diferents textures (normal, cartolina, cel·lofana, xarol, etc.) i colors (preferentment ordenats per colors per transmetre harmonia en l’ambient) en diferents estants d’un moble baix accessible per als infants.

 • Dibuixar, fer traços, pintar amb colors…

Sobre del moble amb els papers o sobre les mateixes taules de l’ambient podem disposar diferents utensilis per al dibuix com ceres gruixudes i primes, retoladors gruixuts, colors de fusta, etc. És important que els contenidors dels diferents utensilis siguin transparents o que es pugui veure fàcilment el seu interior. Ordenar-los per colors també és positiu tant per l’harmonia que comentàvem abans com per afavorir-ne el seu ús i endreça. També podem tenir una pissarra gran o diverses de petites i guixos de colors.

 • Pintura: pintar amb els dits, fer esquitxos i taques, ús de pinzells, esponges, segells, rodets, etc.

Tindrem diferents pintures i safates o paletes per posar-les, així com varietat d’estris per a pintar segons amb el que es vulgui experimentar. Podem disposar de diferents cavallets o d’un espai on hi hagi prou amplitud pel treball de pintura sigui a terra, sobre una taula llarga o a la paret.

 •   Diferents tècniques com: clapejat, puntejat, esgrafiat, etc.
 • Grafismes i pre-escriptura
 • Modelat amb plastilina, fang, paper maixé, pasta de sal
 • Altres materials per decorar, retallar i enganxar: tisores, coles blanca i de barra, plomes, pom-poms, cintes adhesives transparents i de colors, cintes de colors, cordills, pals plans o rodons, retalls de roba, feltre, etc.

Compartir