BLOG

AMBIENT EMOCIONAL I D’AUTOCONEIXEMENT

Continuant amb els posts sobre ambients, hem volgut entrar més al detall en cadascun dels ambients per tal d’aprofundir en les seves possibilitats en l’aprenentatge.

Pensem que és molt interessant incorporar un ambient per aprofundir en l’autoconeixement de l’infant i iniciar el treball de les seves emocions per tal de, progressivament, iniciar-se en el coneixement dels altres i poder començar a identificar i a identificar-se també en els comportaments i emocions dels demés.

La idea principal de l’ambient és que serveixi per connectar-se amb ells mateixos i les seves emocions, així com amb els seus orígens (que els proporcionen sentiment de pertinença i formar part d’un grup) i allò que els dona seguretat (els seus familiars, objectes d’afecció…).

A partir d’aquí, i a mesura que vagin sentint-se segurs, començarem a realitzar diferents activitats per a treballar, conèixer i reconèixer i gestionar les emocions.

Per això, a l’espai o estança dels infants més petits, aquest ambient serà prioritàriament el de seguretat, on es puguin retrobar amb allò que els dona seguretat i calma, amb un espai per a “desaparèixer”, on poder estar relaxats i tranquils, amb un espai on tenir presents fotos dels familiars i seves i els objectes d’aferrament i de vinculació amb casa seva.

En els següents nivells, aquesta presència anirà disminuint a favor d’elements que afavoreixin l’autoconeixement dels nens i nenes i la connexió amb ells mateixos i els altres a través del treball de les emocions.

Per tal d’identificar què volem treballar específicament en l’ambient emocional i d’autoconeixement caldrà que programem l’ambient situant-nos en les capacitats i objectius curriculars que poden contenir, així com en els continguts que s’hi relacionen.

Un cop “programats” tots els ambients, caldrà que verifiquem que entre tots treballem totes les capacitats, objectius i continguts curriculars de la nostra etapa, de tal manera que assegurem que treballem de manera alineada a les prescripcions curriculars.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració socia

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient emocional i d’autoconeixement seria el següent:

  • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments
  • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien:

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

  • Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
  • Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
  • Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones adultes i els infants amb qui comparteix situacions i activitats quotidianament.

Àrea de descoberta de l’entorn

  • Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en els diferents grups socials en què participa.

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR I AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Les propostes i activitats a desenvolupar amb l’ambient, doncs, tindran relació amb la recerca de seguretat emocional i d’autoconeixement personal, alhora que s’introdueixen elements com el tenir en compte l’altre i el treball de les emocions pròpies i dels altres.

Amagar-se, desaparèixer i aparèixer: Aquest ambient hauria de contenir un espai on poder amagar-se i desaparèixer. Aquesta necessitat es dona en determinats infants i en certs moments del seu desenvolupament, pel que serà molt necessari observar detingudament el moment vital dels infants i poder-los oferir aquest espai. Si no ens ocupa molt espai, el podem deixar fixe en l’ambient per tal que, donat el cas, el puguin utilitzar a voluntat.

Recerca de seguretat i vincle: Tindrem un espai predominant dedicat a les famílies on puguin atansar-se, observar i tocar tant fotografies familiars com objectes personals. Per a fer-ho podem tenir un plafó gran amb les fotos de les famílies i en un moble baix, àlbums de fotos de cada infant amb la seva família i una caixa per a cada infant amb elements de vincle i afecció d’ells mateixos o de les seves famílies. Aquestes caixes han de ser personalitzades i anar i tornar de casa a l’escola sempre que sigui necessari. Segons cada infant, els elements que continguin poden ser estàtics o bé ser elements viatgers que venen i tornen cada dia cap a casa.

Retrobament i retorn a la calma: Caldrà que disposem d’un espai ampli per descansar, fer retrobament del grup o, simplement, reconnectar amb un mateix. Tindrem elements de descans com coixins i mantes i objectes que ens poden ajudar en el retorn a la calma com elements per fer massatges, teles per recollir-se, etc.

Reconeixement personal: Cal que disposem d’un mirall gran a la paret, així com de miralls de mà per tal que puguin observar-se i reconèixer-se, així com comparar-se amb els altres, si és el cas. Amb els infants que encara gategen podem situar els miralls al terra.

Reconeixement de pertànyer a un grup: És important també poder tenir fotos de tots els infants que configuren el grup amb els seus noms, també per poder-se buscar, observar i reconèixer-se a un mateix i als seus companys i companyes.

Reconeixement d’expressió d’emocions: Al costat del mirall podem situar fotos d’infants diversos expressant diverses emocions o sensacions. Podem jugar a imitar les expressions davant del mirall, a interpretar-les a identificar-les en ells mateixos o en els altres, etc.

Coneixement emocions: Podem tenir un petit moble obert que contingui diferents objectes de treball de les emocions, a banda de les fotos d’expressió que abans esmentàvem. Actualment hi ha alguns contes que ens poden servir per treballar les emocions i, dels mateixos, en podem treure elements identificables pels infants per tal de connectar-hi emocionalment com titelles, peluixos, pots, làmines, etc.

Resolució de conflictes: aquest ambient ha de proporcionar seguretat i calma i, per tant, ha de poder ser utilitzat també com a element per a la resolució de possibles conflictes. En aquest cas, podem pensar en treballar una taula de la pau, estil Montessori o allò que ens sembli que ens pugui ajudar o s’adeqüi més al nostre projecte educatiu. Podem tenir una tauleta petita amb dues o tres cadires, caixes amb elements que convidin a la calma, amb sons suaus com un pal de pluja, que ens ajudin a comunicar-nos, que ens permetin expressar-nos mitjançant papers i colors, etc. La qüestió és que pugui ser un espai que els infants reconeguin i que els pugui ajudar a resoldre possibles conflictes i a poder-se expressar segons tinguin necessitat.

És interessant que l’ambient reculli també part de treball i reconeixement corporal. Podem incorporar diferents elements per treballar les parts de la cara i del cos: podem tenir diferent material per a la creació de cares i de situació de parts del cos a prop del mirall o amb mirall petits.

Compartir