BLOG

AMBIENT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC

Continuant amb els posts sobre ambients que podeu veure en aquests enllaços, ambients d’aprenentatge en l’educació infantil (I) i ambients d’aprenentatge en l’educació infantil (II) hem volgut entrar més al detall en cadascun dels ambients per tal d’aprofundir en les seves possibilitats en l’aprenentatge.

L’ambient científic i matemàtic es basa en la capacitat inherent dels infants per explorar materials i crear hipòtesis. A través d’interpretar fenòmens i de processos d’indagació científica, els infants poden anar construint coneixement i habilitats científico-matemàtiques en aquest ambient. És primordial, però, que puguem dotar de suficient significació l’espai i que puguem acompanyar els infants en el seu aprenentatge. Per tant, caldrà que planifiquem amb cura els elements que formaran l’ambient i quines possibilitats d’aprenentatge creiem que poden generar, així com dinamitzar l’ambient amb propostes adequades als moments vitals dels infants i als seus interessos i necessitats d’exploració i aprenentatge.

Tenint en compte tot això, i els continguts específics de què vulguem dotar l’ambient, planificarem els materials i la seva disposició, així com les propostes que recullin aquests continguts.

Per tal d’identificar què volem treballar específicament en l’ambient científic-matemàtic, caldrà que programem l’ambient situant-nos en les capacitats i objectius curriculars que poden contenir, així com en els continguts que s’hi relacionen.

Un cop “programats” tots els ambients, caldrà que verifiquem que entre tots treballem totes les capacitats, objectius i continguts curriculars de la nostra etapa, de tal manera que assegurem que treballem de manera alineada a les prescripcions curriculars.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient científic i matemàtic seria el següent:

 • Actuar sobre la realitat immediata descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien alguns dels inclosos en l’àrea de descoberta de l’entorn:

Àrea de descoberta de l’entorn

 • Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les conseqüències que se’n deriven
 • Observació i constatació d’alguns dels canvis i modificacions a què estan sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes)
 • Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies vivències, establint relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives
 • Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració dels objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la comparació de les seves propietats. Inici de les primeres classificacions, ordenacions i correspondències en funció de les característiques i els atributs

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR

Els elements i objectes que conformin l’ambient han de poder garantir el desenvolupament de certes activitats que realitzin els infants i que es relacionen amb els continguts expressats anteriorment. El que es fa difícil es poder determinar quines activitats es faran amb cada material, ja que precisament un mateix objecte pot servir per treballar diversos conceptes. Per tant, els materials disposats en l’ambient han de provocar en els infants l’exercici en llibertat d’algunes d’aquestes activitats segons els seus interessos i necessitats:

 • Construcció i destrucció, equilibri. Construcció en vertical o en pla i construcció sobre miralls o taules de llum per visualitzar dimensions i característiques físiques dels materials.
 • Activitats de mesura i de percepció de dimensions de materials o objectes. Experimentació amb pes (balances de comparativa de pesos o balances petites de cuina), alçades i amplades (regles o regletes), etc.
 • Activitats d’exploració de diferents materials naturals tant a través del contacte i el reconeixement a través del tacte (safates d’experimentació i objectes de suport per a l’exploració) com visual (lupes, microscopis, taules de llum, miralls, etc.)
 • Accions de desplaçaments d’objectes mitjançant circuits verticals o horitzontals de diversos elements. Desplaçaments de materials (objectes naturals petits com sorra, arròs, llegums secs o bé cotxes petits, pilotes, etc.) a través de tubs, mitjos tubs o rampes i combinació dels elements per observar els diversos desplaçaments. A l’estiu o si tenim un espai condicionat, circuits de transvasaments amb aigua. També es poden treballar conceptes de moviment i força mitjançant jocs d’engranatges.
 • Classificació de materials per atributs i agrupacions d’objectes i elements segons paràmetres establerts. La classificació pot ser lliure o guiada mitjançant la disposició de materials que responguin a diferents atributs.
 • Exploració i descobriment de figures geomètriques i les seves relacions. Peces de figures geomètriques que s’han d’utilitzar o combinar entre elles per a algun fi.
 • Inici de les relacions de nombres amb quantitat mitjançant àbacs, peces amb números, etc. Per tal d’iniciar la relació de quantitat amb xifra i a comptar segons la naturalesa de les peces presentades.
 • Experimentació amb llums i ombres de diferents objectes i tipus de material: sòlid, transparent o translúcid. Mitjançant fonts de llum i la seva combinació i interacció amb diferents materials.

AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Per a desenvolupar aquest ambient caldrà que disposem d’un espai prou ampli que pugui disposar de tots els plans per tal de disposar els elements que configuren l’ambient. Haurem de col·locar alguns mobles baixos amb compartiments oberts que serveixin també per a delimitar l’espai. Caldrà que posem una catifa o estora gran al terra per a permetre el treball de construcció i destrucció, així com altres activitats que es vulguin desenvolupar en pla a terra. Podem disposar també de tarimes. Al costat, hi tindrem les peces i objectes previstos per a aquesta activitat.

En els mobles baixos hi disposarem tot aquell material necessari per a desenvolupar les activitats esmentades abans. Per una banda, tindrem diferents contenidors per a les peces que es poden utilitzar per a diferents activitats exploratòries. Aquestes peces s’hauran d’agrupar i ordenar segons el tipus de material que són.

També podem tenir safates amb classificacions per diferents materials inespecífics que ens poden portar a realitzar activitats d’agrupació, de mesures, de naturalesa dels diferents materials i jocs d’imants per veure’n les reaccions, etc.

I un espai de caire més matemàtic amb àbacs, peces geomètriques i diferents propostes per iniciar el coneixement de les diferents representacions de quantitat.

Disposarem de safates o taules d’experimentació amb els elements que pensem poden provocar als infants el desig d’experimentar i posarem a l’abast elements que facilitin la seva exploració i classificació com pinces, coladors, pales, troncs, pots, culleres, etc.

Posarem taules amb cadires que permetin també l’exploració més pausada dels diferents elements naturals, els quals poden ser vegetals, minerals o, fins i tot, animals com closques, petxines, ossos, plomes, etc. Tant l’exploració visual i tàctil com també poder experimentar amb els diferents pesos i dimensions dels materials.

En un costat de l’ambient, també hauríem de pensar en construir circuits de tubs a la paret, en format vertical i amb contenidors per explorar com es desplacen els materials proposats, així com un sistema de rampes o mitjos tubs que permetin el desplaçament d’objectes.

A sobre els mobles que continguin els materials de l’ambient podem posar els miralls irrompibles per tal que els puguin combinar amb els objectes que exploren o les construccions que elaborin i una taula petita al costat amb la taula de llums, lots, focus i materials per explorar amb la llum i les ombres. Podem tenir un projector i materials més grans o específics per fer propostes conjuntes.

Amb tot, podem plantejar un ambient que inclogui tot el que hem anat plantejant, dinamitzant els materials i l’ambientació segons les observacions que efectuem dels infants que hi interactuen o bé, per raons d’espai o d’altres, podem plantejar tenir algun d’aquests espais més fixes i d’altres proposar-los de manera temporal, com pot ser l’espai de llum o les propostes de rampes i circuits. En realitat, això és el de menys ja que el que és important és poder oferir les propostes adequades als infants que en faran ús, dinamitzant-les segons les observacions que aneu realitzant, posant o traient materials, canviant-lo de lloc, mostrant-lo de manera més o menys visible… Per tal que l’experiència dels infants amb l’ambient sigui el màxim de profitosa i promogui al màxim el seu aprenentatge.

Compartir