BLOG

ELS VALORS DEL COOPERATIVISME A L’AULA

En motiu del dia internacional del cooperativisme volem fer una reflexió de com els valors i principis cooperatius estan presents a l’aula en forma de nous mètodes d’aprenentatge col·laboratiu on es posa en joc la participació i la cocreació en pro d’un objectiu comú.

Les organitzacions i empreses cooperatives es constitueixen i desenvolupen la seva activitat partint d’uns principis i valors cooperatius que impregnen les seves estructures i el seu desenvolupament.

El model de gestió d’una cooperativa, doncs, es basa en principis i no en la cerca del lucre a qualsevol preu. També es basa en la participació activa dels seus membres i en el compromís amb el territori, cercant i innovant per donar resposta a les necessitats de l’entorn i de les persones que hi viuen per tal de construir una societat millor.

Actualment, ens trobem que aquests principis i valors entren a l’aula en forma de nous mètodes d’ensenyament-aprenentatge, els quals busquen en la participació activa de l’alumnat i en l’intercanvi i cocreació entre iguals noves fonts d’aprenentatge més democràtiques, enriquidores i inclusives.

VALORS DEL COOPERATIVISME

Autoajuda

A través d’aquests mètodes es busca la millora individual i grupal tant en l’assoliment de nous aprenentatges com en aspectes de relació, empatia i connexió emocional amb un mateix i amb ditsabracats-500x375l’altre. El treball cooperatiu no està imprès genèticament, és una habilitat que s’ha d’aprendre. La cooperació porta a l’aprenentatge d’habilitats socials que es posen en evidència treballant amb altres: comunicació, resolució de conflictes, empatia, consens, etc.

Responsabilitat

La feina o tasca compartida implica una assumpció de responsabilitat envers un mateix però i, sobretot, envers la resta del grup, el que comporta entendre com cadascú aporta en benefici del grup i de l’assoliment de l’objectiu o finalitat plantejada. És molt important que cada membre assumeixi aquesta responsabilitat i visualitzi que la resta de l’equip també s’ha de comportar de manera responsable envers el grup i la tasca.

Democràcia

El treball en equip permet posar en joc habilitats i actituds bàsiques en relació als altres en situacions reals per al desenvolupament de la vida comunitària democràtica. Algunes d’aquestes habilidad2_590habilitats socials complexes són: delimitar responsabilitats, assignar-se i distribuir-se càrrecs per a una òptima organització, establir moments de diàleg, intercanvi, resolució de conflictes, negociacions, acords i consensos, ser crític, fomentar l’escolta activa, oferir, demanar i acceptar ajudes, acceptar altres punts de vista o empatitzar per avançar en el treball iniciat. Anant més enllà, el treball en equip també permet als alumnes experimentar la cooperació com a instrument per a la creació de col·lectius de transformació social.

Igualtat/Equitat

Dins del grup hi ha igualtat de tots els membres, entre totes les opinions expressades i en les aportacions al grup. De fet, el treball cooperatiu consisteix en la creació de comunitats on totes i cada una de les persones involucrades se senten reconegudes i amb oportunitats reals de participar i aprendre. Aquests grups parteixen de l’heterogeneïtat com un requisit imprescindible per tal d’establir relacions d’ajuda mútua i on l’aportació al grup es realitza des de les possibilitats i capacitats de cadascú, aprofitant la diversitat per a un enriquiment i contribució des de diferents habilitats i òptiques.

Solidaritat

L’èxit de cada membre de l’equip va lligat a l’èxit de tot l’equip. Això ha de comportar que s’assumeixin responsabilitats no solament envers el propi aprenentatge, sinó també envers el dels clase-ninos2-110913-gettycompanys. La creació d’una interdependència positiva i solidària no és espontània i requereix d’una planificació on es clarifiquin els objectius de l’equip i on es prevegin elements de feedback i reconeixement individual i de grup. És important també, estructurar les interaccions i aportacions al treball grupal per tal de saber sol·licitar ajuda de forma adequada i agrair-la, però també per rebutjar-la, de forma correcta, quan no és necessària.

Compartir