BLOG

ALGUNES CLAUS PER DISSENYAR UN PLA FORMATIU DE CENTRE

Què cal tenir en compte per dissenyar un pla formatiu?

Ara que ha finalitzat el curs i molts professionals de l’educació estan fent formació, ens agradaria parlar sobre el disseny dels plans formatius dels equips.

Sovint la decisió sobre la formació a realitzar no segueix un criteri establert de centre o d’equip, recollim les ofertes que ens arriben i decidim quin curs fem. No diem que ho fem sense criteri, es evident que cadascú tindrà els seus motius per triar, però ens agradaría poder aportar alguns elements més per decidir quines són les formacions que haurem de realitzar que responguin al projecte de centre.

El Pla Formatiu hauria de respondre a una diagnosi estratègica, relacional i organitzativa del centre, per tal d’arribar a fer una detecció acurada de la mancança competencial de les persones i aportar les propostes formatives més adients.

El Pla formatiu veu de dues fonts, el projecte educatiu de centre, i els objectius estratègics de centre, o el pla estratègic de centre si el tenim. Un ens marca els fonaments del projecte, són les arrels de la casa i l’altre son les branques, ens determina cap allà on volem créixer.

Totes dues eines no serviran de res si les persones que hem de portar-les a terme no estem preparades per a fer-ho, serien dos mapes que ens poden portar a recórrer paisatges increïbles però si els exploradors no tenim tot el que ens farà falta per recorre’l no arribarem gaire lluny. Per tan la primera Clau seria, que el pla formatiu parteixi d’una diagnosi prèvia  de la organització i de les persones que en formem part. Ha d’estar intrínsecament lligat a les eines de planificació i metodològiques del projecte de centre i ha de tenir una coherència transversal amb totes elles.

Un segon aspecte previ a la definició del pla formatiu seria detectar les competències necessàries d’un professional en aquest centre. Aquestes competències hauran de provindre de diverses fonts, internes, els documents dels que hem parlat abans, i d’altres com projectes singulars de centre, dels propis professionals, de la comunitat educativa, de les famílies que demanden una determinada competència en els professionals, i externa, la societat, la llei, aspectes externs que ens requeriran d’una adaptació a les diferents situacions. Tot això configurarà un llistat de competències desitjables. Després haurem d’analitzar quan de lluny o aprop estem els professionals de l’equip d’aquestes competències que el centre necessita de nosaltes, potser no caldrà que totes les tinguem totes, potser serà important garantir que entre totes les tenim totes. O potser determinem que n’hi ha de transversals que si cal garantir que totes la tenim. Cada equip haurà de fer la seva reflexió i marcar els seus criteris.

De tal manera que un cop tinguem detectades les nostres mancances individuals i com a equip, tindrem la resposta directe per elaborar el pla formatiu. El Pla formatiu pot tenir un apartat que sigui estable o permanent, serien aquelles ofertes formatives de base que tothom hauria de realitzar, que quan incorporem a persones noves a l’equip sabem que durant el primer o segon any han de realitzar. Per exemple contindria el model de centre que pot ser impartit per persones del propi equip, sobre metodologia que utilitzem al centre, sobre els valors i criteris de centre etc… o sigui tot allò que ens carregui la motxilla per caminar cap a una mateixa direcció. Un altre apartat podria ser propostes que ens ajudarien a treballar cadascuna de les competències que hem detectat com a imprescindibles o transversals, de tal manera que puguem alienes les ofertes formatives existents, a les nostres necessitats, ja que si som un equip no gaire gran la formació a mida és força cara.

Podem incorporar al nostre pla formatiu eines bàsiques que no només estan vinculades a l’educació però que són les nostres principals eines de treball, entre companys, amb les famílies, i amb els infants. Eines de comunicació, resolució de conflictes, planificació i gestió del temps, com preparar una reunió i exposar un tema  públic etc…

No hauríem d’oblidar la part d’enterament de les competències, sovint encara ataquem només les mancances de coneixement amb formacions més o menys pràctiques però que estan enfocades a donar resposta  a la part del saber. Les competències tenen tres aspectes, el saber, el fer, el ser.  La nostra experiència ens ha ensenyat que generalment les dificultats venen més pel fer que pel saber. Per tant les propostes formatives han de contemplar també l’entrenament de certes habilitats associades a les competències que volem treballar-nos.

Gravar-nos en vídeo, fer rol-playings, treballar per parelles i fer-nos retorn mutu, dissenyar una pauta d’autoavaluació, son algunes de les activitats que podem fer per entrenar-nos.

És molt enriquidor que algunes de les formacions les realitzem en equip, que tots fem un treball en paral·lel d’algun aspecte multiplica l’efecte vers el centre i el projecte que si aquesta formació l’ha fet només una part de l’equip de manera individual.

A inici de curs hauríem de poder preparar aquesta planificació formativa de l’equip igual que elaborem el Pla Anual de Centre i evidentment vincular-la, i decidir conjuntament quines formacions són les prioritàries per aquell any com a equip.

Per acabar , penseu que formació no és només assistir a un curs, formació és també llegir, és reflexionar en equip sobre un article, és fer una autoavaluació i marcar-nos un pla de millora, per tant que en tant important és decidir el contingut del pla formatiu com les metodologies més adients per treballar-les.

 

Compartir