Serveis i solucions a mida

LLISTAT DE SERVEIS GENERAL

 • Formació i acompanyament en aspectes de gestió al personal tècnic que ha de dirigir un equipament.
 • Eines per enfortir el lideratge de qui té persones a càrrec per tal que pugui realitzar un òptim acompanyament al seu equip.
 • Establiment de processos i millora del treball en equip.
 • Acompanyament a una persona o equip per a la obtenció de major autonomia en el lloc de treball, assumint les pròpies responsabilitats.
 • Dinàmiques i procediments que milloren i fiancen la cohesió d’equip.
 • Disseny i implementació de Descripcions de Llocs de Treball (DLT) amb les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball en relació al projecte a desenvolupar.
 • Disseny i implementació d’un sistema organitzatiu que garanteixi una òptima coordinació interna.
 • Auditories prèvies amb informe i proposta de pla de millores.
 • Disseny i implantació del sistema de qualitat ISO 9001:2015.
 • Disseny i implantació d’un sistema de gestió documental físic i virtual.
 • Disseny i implantació d’un sistema de protecció de dades.
 • Disseny i implantació d’un pla de millora sobre un o diversos serveis fins a obtenir els resultats esperats, prèviament definits amb el client.
 • Disseny i implementació d’una o mes innovacions en un servei.
 • Anàlisi del pressupost d’un servei i propostes de millora
 • Creació d’una xarxa de serveis l’objectiu que haguem definit prèviament amb el client.
moonSolucions a mida