LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES EN ELS SERVEIS

Participar significa tenir o prendre part en alguna cosa, és a dir, per participar cal que se sigui part d’alguna cosa. En el cas de la participació en els serveis d’atenció a les persones és imprescindible sentir i actuar com que les persones que en són usuàries són part implicada en totes les decisions i actuacions que es prenen i, per tant, cal que hi puguin haver les eines i mecanismes suficients per tal que es doni aquesta participació i implicació. Es tracta de traspassar el compartir un espai físic i passar a formar-ne part de manera conjunta i comunitària. Funciona tenir objectius comuns per garantir la participació i allunyar-nos dels interessos particulars.

Participació és el procés d’implicació pel qual les persones exerceixen els seus drets i assumeixen les seves responsabilitats com a membres actius i compromesos, garantint el reconeixement de les seves aportacions i el valor d’aquestes, així com la seva vinculació al servei, en diferents nivells de decisió, per aportar les seves idees, opinar, proposar, executar i/o valorar sobre els temes que els afecten tant a ells com al col·lectiu que forma part del servei. La participació més òptima és aquella que permet prendre decisions i tenir incidència en allò que afecta a les seves vides.

Bàsicament, el que es promou i es genera amb una participació activa al servei és el següent:

 • Més i millor enfocament a les necessitats i interessos de les persones usuàries.
 • Millora de la gestió.
 • Dotació d’eines i mecanismes més democràtics.
 • Més i millor implicació de les persones en el servei o projecte.
 • Potenciació de la cohesió de les persones.
 • Major transparència.
 • Enfortiment dels vincles entre el servei i les persones i, fins i tot, generar cert sentiment de pertinença.

La participació de les persones en el servei es pot donar de diferents formes i cal que puguem analitzar en quin moment estem com a equip  en aquesta qüestió: Què entenem per participació: informar, consultar o decidir? Quins mecanismes de participació tenim? Ens són útils segons el que volem aconseguir? Respecte a quins àmbits poden participar les persones que atenem? I en quins no? Podríem millorar la participació?

A partir d’aquesta primera reflexió també cal que pensem sobre quins aspectes ens limiten o poden limitar la participació en el nostre servei. A vegades, pot ser que ens faci certa recança la participació de les persones usuàries perquè ens fa por perdre el control de determinats temes o bé tampoc sabem implementar mecanismes eficaços que ens permetin conduir la participació cap a elements constructius i de millora del servei. També és cert que, potser, ens passa que quan hem donat l’oportunitat de participar en alguna cosa no haguem tingut resposta i llavors preferim no fer res perquè és un esforç fer que la gent participi i ens és més fàcil continuar prenent totes les decisions nosaltres i tirant els temes endavant.

Totes aquestes dificultats que ens podem trobar en la voluntat de fer del nostre servei un espai participat per les persones ens poden frenar a l’hora de prendre iniciatives en aquest sentit i per això volem aprofundir en aquest aspecte per tal de facilitar-vos eines per a la reflexió i per a poder implementar accions per millorar la participació i els mecanismes associats.

En primer lloc, cal tenir clares certes premisses per a que les persones participin en el servei en el que assisteixen:

 • Els i les professionals del servei cal que reconeguem les capacitats i l’expertesa de les persones usuàries. Si menystenim aquestes capacitats, encara que sigui inconscientment, ens costarà tenir en compte les seves opinions o valoracions. Sembla un aspecte obvi però, a vegades, com que nosaltres som les professionals sentim que tenim més competències o coneixements que la pròpia persona per decidir sobre ella en relació al servei.
 • En el sentit del què acabem d’apuntat, és necessari que deixem de pensar en les persones sense les persones. Cal que puguem incloure-les en les decisions que afectin en la seva vida i en la seva relació amb el servei.
 • Cal que tinguem presents també la diversitat de persones que atenem i que afavorim que hi hagi certa equitat i igualtat d’oportunitats. Així, cal que siguem conscients que hi ha persones que tenen més i millor capacitat d’expressar-se o tenen més recursos que d’altres i això pot fer que se’ls prengui més en compte que a la resta. Així mateix, cal poder pensar en com incloem i facilitem la participació de les persones que tinguin alguna dificultat, com persones amb deteriorament cognitiu, per exemple.
 • La participació ha de ser voluntària, de lliure elecció. Per tant, no es pot imposar. Això no vol dir que no posem a l’abast de tothom tots els mecanismes per a fer-la possible però sí que, a partir d’aquí, queda al lliure albir de les persones.
 • Per a que es doni una participació amb garanties cal que hi pugui haver prèviament transparència i accés a la informació. Això vol dir que les persones per a opinar, prendre decisions i participar cal que tinguem el coneixement necessari per a fer-ho. Així també ens estalviem prendre decisions que després resulten inviables o opinar sobre aspectes que no es poden modificar. Fer arribar tota la informació i tenir coneixement dels aspectes a debatre per tal d’analitzar i formar-se la seva opinió.
 • La participació ha d’estar orientada cap a la millora i transformació. Es tracta de poder aportar per sumar i construir col·lectivament. Això implica que hi ha d’haver certa coresponsabilitat entre les persones i que cal superar la cerca de la millora individual o del benefici personal si repercuteix negativament en els altres. Cal tenir consciència col·lectiva.

A partir d’aquí, cal que ens plantegem quines són les actituds i recursos que ens afavoriran els processos de participació. En alguns serveis, la normativa ja preveu espais de participació com poden ser els Consells de Participació en Centres de Dia, Residències o Escoles Bressol, però cal que aquests espais puguin transcendir, gaudeixin d’una veritable funció vertebradora de la participació en el servei, impliquin les diferents comunitats representades i es dotin de més i millors mecanismes per al traspàs d’informació, la transparència i el poder recollir propostes de treball que representin els col·lectius representats. Altres idees que poden afavorir la participació en el nostre servei són:

 • Establiment de relacions horitzontals amb les persones, on no hi hagi una marcada relació de poder entre el professional (qui té el saber i per tant, un rol actiu) i l’usuari/ària (que fa ús del servei i té un rol més passiu).
 • Facilitar i disposar de canals de comunicació, informació i participació adequats i àgils. Tenir en compte quins horaris d’atenció establim per a usuaris i famílies, pensar quin mitjà comunicatiu és més útil per a fer arribar la informació, si és millor plantejar assemblees amb totes les persones o bé fer-les més reduïdes, etc. Es tracta de pensar quins són els canals més adequats segons els objectius que ens proposem i les persones que atenem.
 • Disposar d’un entorn respectuós, segur, adequat i agradable per a la persona. Si no partim d’una qualitat de vida de la persona en el servei no podrem pas pretendre que participi en les diferents propostes que fem.
 • Partir dels interessos, motivacions i possibilitats de fer de les persones. És a dir, cal que les propostes de participació puguin ser significatives per a elles.
 • Aclarir el propòsit, buscar el sentit i el valor de la participació i, per tant, que es derivi en canvis, millores i transformacions significatives.
 • Implicació en tots els nivells del procés de participació segons la voluntat de cadascú, donar sempre l’opció de fins a on vol implicar-se cadascú per tal de trobar el seu espai segons els seus propis interessos.
 • Pensar i oferir diversitat d’experiències participatives per tal que tothom pugui trobar quina s’adapta més i millor als seus interessos.
 • Avaluar contínuament els espais i processos de participació. Valorant el què funciona i el que no, valorant els diferents mecanismes per tal de validar els més equitatius i democràtics i repensar aquests espais sempre que es valori necessari.

Com hem vist al llarg del post, canalitzar correctament la participació de les persones en els serveis és de vital importància. Us animem a reflexionar sobre tots aquests aspectes per tal que el vostre servei esdevingui més democràtic, equitatiu i es centri, encara més, en les necessitats i interessos de les persones.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

AUDITORIA TÈCNICA ALS SERVEIS A LES PERSONES

Amb el nou any comencen els bons propòsits, els personals I també els professionals. En aquest post volem compartir amb vosaltres una de les millors eines per obtenir una imatge fidel de com estem funcionant i ens proposa millores. Una auditoria no deixa de ser una observació sistemàtica i rigorosa

Llegir més →

CLAUDICACIÓ FAMILIAR

Aquest és un terme que s’ha començat a utilitzar des de fa un temps tot i que amaga una realitat de sempre. Per això en aquest post hem volgut contribuir a la visibilització d’una realitat sovint amagada per l’estigma social que suposa i també personal. Sovint quan posem paraules a

Llegir més →

DISSENY D’ACCIONS FORMATIVES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Una docència amb perspectiva de gènere no és una docència sobre les dones; és una docència que considera el sexe i el gènere com a variables importants que cal mesurar i controlar perquè no tinguin una afectació contrària a la desitjada. O sigui que fomenti la desigualtat entre persones i esbiaixi la informació que es pretén transmetre.

Llegir més →