COM PREVENIR ELS RISCOS PSICOSOCIALS A LA FEINA

Sovint quan inicies un projecte empresarial, sigui en l’àmbit que sigui, també en l’àmbit educatiu i social, et sorprenen la quantitat de requisits legals que cal complir. Molts d’ells et semblen requisits potser que s’han fet per posar la vena abans de la ferida. D’altres que son per complir l’expedient però que per l’esforç que hi has dedicar es podrien emprendre altres mesures que tinguessin un impacte real en les persones i les organitzacions.

Però n’hi ha d’altres com els que s’orienten a cuidar a les persones, que són molt importants i que no ens hauríem de prendre com una obligació sinó com un oportunitat per millorar els equips de treball.  En aquest post volem parlar de la anàlisis dels riscos psicosocials de les persones en els seus llocs de treball. És important dedicar un temps dins dels equips a treballar aquest tema, tant en la fase de detecció, com sobretot en la de prevenció i resolució dels problemes detectats.

Aquest no és un tema menor, és un tema cabdal en les organització que treballem amb persones, cuidar, educar, estimar a persones és molt gratificant però a la vegada esgotador emocionalment. Cal estar molt atents als símptomes d’esgotament físics i emocional que poden mostrar les persones dels nostres equips. Un dels primers consells és que hi hagi una o diverses persones de l’equip responsables del treball sobre la prevenció i detecció dels riscos psicosocials.

Per això us fem arribar les principals idees que conté el Manual Identificació i avaluació de riscos psicosocials PSQ CAT21 COPSOQ (Versió 1.5) Versió mitjana Manual del mètode

Que podreu consultar en el segënt enllaç.

http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/psq_cat_21/imatges/manual_del_metode.pdf

En la prevenció de riscos laborals,  anomenem factors psicosocials aquells factors de risc per a la salut que s’originen en l’organització del treball i que generen respostes de tipus fisiològic (reaccions neuroendocrines), emocionals (sentiments d’ansietat, depressió, alienació, apatia, etc.), cognitius (restricció de la percepció, de l’habilitat per a la concentració, la creativitat o la presa de decisions, etc.) i conductual (abús d’alcohol, tabac, drogues, violència, assumpció de riscos innecessaris, etc.) que són conegudes popularment com a estrès i que poden ser precursores de malalties en certes circumstàncies d’intensitat, freqüència i durada

Aquests factors de risc varien en funció de la persona i de la seva situació personal en un moment determinat. Per tant no tots els factors de risc tindran un efecte igual en totes les persones, sinó que dependrà de factors individuals que cal conèixer per intentar limitar-ne els efectes en la mesura del possible.

En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials representen

 • l’exposició : el que caldrà identificar, localitzar i mesurar en l’avaluació de riscos
 • l’organització del treball,
 • l’origen d’aquesta exposició : on caldrà actuar per eliminar, reduir o controlar les exposicion
 • l’estrès, el precursor o antecessor de l’efecte (malaltia o trastorn de salut) que es pretén evitar i que cal evitar

L’exposició laboral a factors psicosocials s’ha identificat com una de les causes més rellevants d’absentisme laboral per motius de salut i s’ha relacionat molt especialment amb problemes de salut altament prevalents, com les malalties cardiovasculars, els trastorns de la salut mental i els musculoesquelètics.

Algunes de les causes principals que estan en l’origen de les afectacions en la salut de les persones treballadores son:

 • Les exigències psicològiques del treball
 • Els conflictes originats en la necessitat de compaginar tasques i temps laborals, familiars i socials
 • El control sobre el treball, les oportunitats que el treball ofereix perquè sigui actiu, amb sentit i que contribueixi a desenvolupar habilitats
 • El suport social (de companys/anyes i superiors)
 • La qualitat del lideratge
 • Les compensacions derivades del treball
 • La inseguretat sobre l’ocupació i les condicions de treball fonamentals

 

Hi ha desigualtats socials en l’exposició a factors de risc psicosocials Com passa en altres àmbits, els factors psicosocials es caracteritzen per la desigualtat en l’exposició, principalment sobre la base de la classe social i el gènere. S’ha documentat profusament que els treballadors i treballadores que fan tasques d’execució tenen exposicions psicosocials més desfavorables per a la salut que els qui fan tasques de disseny o de planificació, i les dones, pitjors condicions que els seus companys homes de la mateixa classe social

En les intervencions psicosocials, és interessant el seguiment de la satisfacció/insatisfacció a la feina per contrastar com evoluciona el procés preventiu.

Salut general És la valoració personal de la salut, i inclou la salut actual, les perspectives de salut en el futur i la resistència a emmalaltir. La percepció de la salut és un indicador molt fiable de mortalitat i morbiditat, utilització de serveis de salut i un llarg etcétera

Salut mental La salut mental és un dels aspectes més importants de la salut i un dels pilars centrals de la qualitat de vida.

Vitalitat Es refereix al sentiment d’energia i vitalitat, enfront del sentiment de cansament i esgotament.

Símptomes d’estrès Podem definir l’estrès com “un conjunt de reaccions emocionals, cognitives, fisiològiques i del comportament a certs aspectes adversos o nocius del contingut, l’organització o l’entorn de treball. És un estat que es caracteritza per nivells alts d’excitació i d’angoixa, amb la sensació freqüent de no poder plantar cara a la situació” . Per contra, l’estrès no constitueix un indicador negatiu per si mateix, ja que solament pot ser precursor de malaltia si es manté en el temps o si és excessivament intens o freqüent.

Un cop compresa la importancia de dedicar un temps i uns recursos a la detecció i prevenció dels riscos psicosocials el procés que seguirem consta de 4 fases:

 1. Exposició i Localització
 2. Tipus d’exposició a la causa
 3. Origen dels risc
 4. Mesures preventives

Una vegada avaluades les exposicions a factors de risc, cal desenvolupar les mesures necessàries per a la seva eliminació o control, la qual cosa implicarà introduir canvis en com s’organitza el treball,  en les pràctiques concretes de gestió de persones, que es troben a l’origen. Algunes d’aquestes pràctiques mereixen una atenció especial; les relatives al disseny de processos de treball incloent-i la participació directa a l’ordenació, la quantitat i la variabilitat de la jornada laboral o als tipus de relació laboral.

Així, un estudi espanyol relaciona el bon ambient psicosocial de treball amb l’existència de  diversos factors:

 • Mètodes de treball participatius
 • Fórmules contractuals indefinides,
 • N o amenaçar-los amb l’acomiadament,
 • Existència de mobilitat funcional vertical ascendent,
 • Sistemes de remuneració segons les hores treballades i les tasques desenvolupades,
 • Jornada setmanal entre 31 i 40 hores i en horari de matí.
 • La democràcia en el lloc de treball
 • Aplicació de fórmules de participació directa dels treballadors i treballadores en la realització quotidiana de les seves tasques

Tots els riscos detectats, d’acord amb el que preveu la legislació i amb la lògica i el sentit de la prevenció, han de ser resolts. No obstant això, les mesures preventives s’han de prioritzar i calendaritzar amb l’objectiu d’ordenar la intervenció.

Criteris per a la priorització de les mesures preventives

 • Les mesures que actuïn sobre els riscos amb un major nombre de persones exposades.
 • Les mesures que actuïn sobre l’origen dels riscos.
 • Les mesures preventives que actuen sobre l’organització de la feina i les condicions d’ocupació (mètodes de treball, assignació de tasques, ordenació de la jornada, tipus de contracte…).
 • Les mesures que actuïn sobre les condicions de treball que generen majors desigualtats
 • Les mesures que el grup del treball acordi que són una oportunitat tenint en compte l’alta factibilitat (que es pot dur a terme fàcilment) i/o el baix cost i/o l’alta acceptabilitat (elevat consens en la seva materialització, tant al grup de treball com entre els treballadors i treballadores en els quals s’implementarà).
 • Les mesures que actuïn sobre les magnituds d’exposició més grans.

Creiem que utilitzar una sistemàtica en l’avaluació dels riscos psicosocials ens ajudarà a objectivar-ne les dades i a interpretar-ne els resultats també d’una millor manera.

El mètode que explica aquest manual ens sembla molt encertat, i sobretot la participació de tots els agents implicats que poden ser part activa i compromesa en la creació d’unes condicions i d’un clima laboral que minimitzi els riscos psicosocials de tots els treballadors  i treballadores.

Categories:

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

AUDITORIA TÈCNICA ALS SERVEIS A LES PERSONES

Amb el nou any comencen els bons propòsits, els personals I també els professionals. En aquest post volem compartir amb vosaltres una de les millors eines per obtenir una imatge fidel de com estem funcionant i ens proposa millores. Una auditoria no deixa de ser una observació sistemàtica i rigorosa

Llegir més →

CLAUDICACIÓ FAMILIAR

Aquest és un terme que s’ha començat a utilitzar des de fa un temps tot i que amaga una realitat de sempre. Per això en aquest post hem volgut contribuir a la visibilització d’una realitat sovint amagada per l’estigma social que suposa i també personal. Sovint quan posem paraules a

Llegir més →

DISSENY D’ACCIONS FORMATIVES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Una docència amb perspectiva de gènere no és una docència sobre les dones; és una docència que considera el sexe i el gènere com a variables importants que cal mesurar i controlar perquè no tinguin una afectació contrària a la desitjada. O sigui que fomenti la desigualtat entre persones i esbiaixi la informació que es pretén transmetre.

Llegir més →

LA IMPORTÀNCIA DE LES XARXES DE SUPORT SOCIAL

Una de les funcions principals que realitzen els serveis d’atenció a les persones és la de cohesió social. A través del treball propi de cada centre les persones que hi participen o hi viuen se senten part integrant d’un recurs. Així, el servei, es redimensiona com un espai social on

Llegir més →