BENEFICIS DE MANCOMUNAR SERVEIS

 

Amb la crisi econòmica que ja fa uns anys que dura i que ha estat més cruenta amb els serveis a les persones, l’educació, la sanitat i els serveis socials, se n’han ressentit moltíssim, veient com la gran majoria de serveis i fites que s’havien aconseguit després de dècades de reivindicar-los en un parell d’anys s’esfumaven. També es veritat que s’havien utilitzat els diners públics a fer grans edificis i equipaments que no es necessitaven i un cop fets no s’han pogut mantenir oberts, perquè la pujada de persiana era insostenibles pels consistoris.

Davant d’aquest panorama desolador de serveis tancats o precaritzats, hi ha ajuntaments que s’han plantejat la mancomunació com alternativa a haver de tancar els serveis als seus municipis.

La mancomunació de serveis entre diferents ajuntaments havia estat una opció vàlida per serveis com la recollida d’escombraries o la gestió funerària, el pas a la gestió de serveis educatius, socials o culturals encara és un interrogant que molts ajuntaments s’estan començant a plantejar.

La dicotomia entre continuar tenint escola bressol al poble i que aquesta escola atengui a 10 nens i es faci insostenible… la mancomunació pot ser una resposta vàlida.

Volem analitzar els pros i els contres d’aquesta opció per tal d’aportar una mica de llum a aquells que s’estiguin plantejant la mancomunació com a opció per millorar l’eficiència dels serveis públics.

En la gestió dels serveis a les persones podem diferenciar tres àmbits: el de la gestió, el de les persones i del projecte.

Dins de l’àmbit de la gestió com a aspectes positius
 • Millorem preus de compra: Podem negociar amb proveïdors perquè augmentem el volum de compres
 • Disposem de material específic que un sol servei no es podria permetre
 • Estructures de gestió compartides
 • Fem un tràmit una vegada i ens serveix per tots els serveis
 • Un/a administratiu/iva contractat per a tots els serveis
 • Biblioteca documental virtual amb accés per a tothom
 • Òrgan de govern únic: Consorci
 • Informes mensuals de gestió (Quadre de comandament integral)
 • Taxes tendents a la homogeneïtzació

Com a aspectes negatius

 • Menys capacitat de presa de decisió de manera individual de cada municipi
 • Disposar de la informació de manera retardada
 • No disposar de la informació de manera tan exhaustiva
 • Necessitat d’ampliar ingressos a curt termini per fer front a les despeses de la mancomunació (creació d’una estructura conjunta de gestió)
 • Tancar algun centre que sigui molt costós pel conjunt i reubicar usuaris a la resta de serveis
Dins de l’àmbit de les persones com aspectes positius trobem
 • Pla formatiu únic per a tots els serveis
 • Plans de carrera: Direccions formades en els propis equips.
 • Ajustar el personal necessari a la necessitat del servei
 • Mobilitat entre centres. Eficiència en la gestió de les suplències
 • Coordinació entre tots els professionals
 • Transferència de coneixements
 • Major rapidesa en les respostes
 • Facilitar eines de gestió per a les direccions
 • Tenir una xarxa de professionals de suport

Com a aspectes negatius

 • Les persones roten entre centres, no estan únicament dedicades a un centre
 • Ajustar el personal necessari cada any/curs a la necessitat del servei: cada any cal parlar amb el personal i proposar-los canvis en funció de la matrícula i ocupació a cada centre
 • Política retributiva tendent a la homogeneïtzació: negociació inicial amb cada professional.
 • Durant uns anys persones amb mateixes funcions i amb diferents retribucions
 • Un equip de direcció per a tots els serveis. Menys capacitat d’influència de cada municipi.
 • Estructuració d’un sistema de coordinació per aportar idees i demanar informació des dels municipis.
Dins de l’àmbit del projecte com a aspectes positius
 • Disseny conjunt del projecte
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble
 • Cada servei pot treballar diferents projectes i traspassar-lo als altres centres
 • Capacitat de dissenyar nous projectes entre tots
 • Possibilitat d’investigar noves tendències educatives, culturals o socials
 • Grups de treball pedagògic, cultural o social

Com a aspectes negatius

 • Un únic projecte pot semblar uniformitzador a l’inici de la mancomunació
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble. Adaptació a les particularitats però no individualitzar el projecte.
 • Necessitat de compartir el que es fa entre tots, trencar amb els d’individualismes

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →

LA MEMÒRIA ANUAL COM A EINA DE MILLORA CONTÍNUA

La memòria anual ens serveix per tenir els espais suficients d’anàlisi i reflexió sobre els fets ocorreguts. Les memòries anuals a les escoles, serveis a la gent gran o centres oberts,  normalment es realitzen al juny/juliol com a acabament de curs, o al desembre com a tancament de l’any. És

Llegir més →

TREURE ELS BOLQUERS

Treure el bolquer i el control d’esfínters no són el mateix. El primer fa referència a l’acció decidida de no posar el bolquer, en canvi el segon va vinculat al desenvolupament maduratiu de cada infant. Controlar el pipi/caca no és un procés d’ensenyament-aprenentatge on l’adult hagi d’ensenyar a l’infant a

Llegir més →

MATERIALS EDUCATIUS A L’ESCOLA BRESSOL

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta, a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn, van adquirint coneixements per al seu desenvolupament. En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat

Llegir més →

CLAUSULES SOCIALS

Durant una mentoria a una empresa que intentava canviar la manera com s’estaven oferint els serveis a la gent gran fins aquell moment, va sorgir el tema de com de difícil és fer canviar els paradigmes encara que sigui una evidència que aquest canvi és a millor. Sovint ens trobem

Llegir més →