BENEFICIS DE MANCOMUNAR SERVEIS

 

Amb la crisi econòmica que ja fa uns anys que dura i que ha estat més cruenta amb els serveis a les persones, l’educació, la sanitat i els serveis socials, se n’han ressentit moltíssim, veient com la gran majoria de serveis i fites que s’havien aconseguit després de dècades de reivindicar-los en un parell d’anys s’esfumaven. També es veritat que s’havien utilitzat els diners públics a fer grans edificis i equipaments que no es necessitaven i un cop fets no s’han pogut mantenir oberts, perquè la pujada de persiana era insostenibles pels consistoris.

Davant d’aquest panorama desolador de serveis tancats o precaritzats, hi ha ajuntaments que s’han plantejat la mancomunació com alternativa a haver de tancar els serveis als seus municipis.

La mancomunació de serveis entre diferents ajuntaments havia estat una opció vàlida per serveis com la recollida d’escombraries o la gestió funerària, el pas a la gestió de serveis educatius, socials o culturals encara és un interrogant que molts ajuntaments s’estan començant a plantejar.

La dicotomia entre continuar tenint escola bressol al poble i que aquesta escola atengui a 10 nens i es faci insostenible… la mancomunació pot ser una resposta vàlida.

Volem analitzar els pros i els contres d’aquesta opció per tal d’aportar una mica de llum a aquells que s’estiguin plantejant la mancomunació com a opció per millorar l’eficiència dels serveis públics.

En la gestió dels serveis a les persones podem diferenciar tres àmbits: el de la gestió, el de les persones i del projecte.

Dins de l’àmbit de la gestió com a aspectes positius
 • Millorem preus de compra: Podem negociar amb proveïdors perquè augmentem el volum de compres
 • Disposem de material específic que un sol servei no es podria permetre
 • Estructures de gestió compartides
 • Fem un tràmit una vegada i ens serveix per tots els serveis
 • Un/a administratiu/iva contractat per a tots els serveis
 • Biblioteca documental virtual amb accés per a tothom
 • Òrgan de govern únic: Consorci
 • Informes mensuals de gestió (Quadre de comandament integral)
 • Taxes tendents a la homogeneïtzació

Com a aspectes negatius

 • Menys capacitat de presa de decisió de manera individual de cada municipi
 • Disposar de la informació de manera retardada
 • No disposar de la informació de manera tan exhaustiva
 • Necessitat d’ampliar ingressos a curt termini per fer front a les despeses de la mancomunació (creació d’una estructura conjunta de gestió)
 • Tancar algun centre que sigui molt costós pel conjunt i reubicar usuaris a la resta de serveis
Dins de l’àmbit de les persones com aspectes positius trobem
 • Pla formatiu únic per a tots els serveis
 • Plans de carrera: Direccions formades en els propis equips.
 • Ajustar el personal necessari a la necessitat del servei
 • Mobilitat entre centres. Eficiència en la gestió de les suplències
 • Coordinació entre tots els professionals
 • Transferència de coneixements
 • Major rapidesa en les respostes
 • Facilitar eines de gestió per a les direccions
 • Tenir una xarxa de professionals de suport

Com a aspectes negatius

 • Les persones roten entre centres, no estan únicament dedicades a un centre
 • Ajustar el personal necessari cada any/curs a la necessitat del servei: cada any cal parlar amb el personal i proposar-los canvis en funció de la matrícula i ocupació a cada centre
 • Política retributiva tendent a la homogeneïtzació: negociació inicial amb cada professional.
 • Durant uns anys persones amb mateixes funcions i amb diferents retribucions
 • Un equip de direcció per a tots els serveis. Menys capacitat d’influència de cada municipi.
 • Estructuració d’un sistema de coordinació per aportar idees i demanar informació des dels municipis.
Dins de l’àmbit del projecte com a aspectes positius
 • Disseny conjunt del projecte
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble
 • Cada servei pot treballar diferents projectes i traspassar-lo als altres centres
 • Capacitat de dissenyar nous projectes entre tots
 • Possibilitat d’investigar noves tendències educatives, culturals o socials
 • Grups de treball pedagògic, cultural o social

Com a aspectes negatius

 • Un únic projecte pot semblar uniformitzador a l’inici de la mancomunació
 • Adaptació en la seva aplicació a cada poble. Adaptació a les particularitats però no individualitzar el projecte.
 • Necessitat de compartir el que es fa entre tots, trencar amb els d’individualismes

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

SEQÜENCIAR CONTINGUTS I ACTIVITATS EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

Així d’entrada, segur que el títol d’aquest post no us ha atret gaire, tot i que segurament és una cosa que realitzeu sovint i que feu de manera intuïtiva, pel coneixement propi de l’etapa i les característiques del desenvolupament dels infants. Com en totes les tasques de programació i avaluació

Llegir més →

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →