AMBIENT DE JOC SIMBÒLIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir el desenvolupament del joc simbòlic en funció del desenvolupament del mateix que tinguin els infants. Es tracta de poder representar rols i accions socials en un ambient que ajudi a desenvolupar el joc i la capacitat dels infants de recrear situacions i proposar-ne de noves a l’hora que es dona una interacció amb els altres infants i una relació amb els objectes i espais que són utilitzats en funció de la simbologia que aporten els nens i nenes en el joc i en la representació del rols.

El joc simbòlic és un dels tipus de joc predominants en la primera infància el qual aporta vivències significatives a l’infant, recreant o ideant situacions quotidianes que l’ajuden a comprendre i a interioritzar determinats rols i relacions socials i familiars. Abans d’iniciar-se en el joc simbòlic cal haver pogut posar en pràctica el que s’anomena joc pre-simbòlic que consisteix en poder vivenciar i experimentar determinats comportaments en objectes i persones com l’aparèixer-desaparèixer o el construir-destruir. A partir del desenvolupament i vivència d’aquestes accions contraposades, l’infant pot anar simbolitzant les accions i els objectes en funció de les necessitats de representació i simbolisme. Per tant, és molt important poder conèixer els processos mentals pels quals es construeix el joc simbòlic i poder disposar i promoure espais i materials que puguin afavorir i acompanyar aquests processos i els diferents estadis del joc simbòlic en els infants. En tots els ambients d’aprenentatge cal poder estar molt amatents a les necessitats i interessos dels infants i als seus canvis per tal d’aportar els canvis als ambients en consonància als moments i processos dels nens i nenes.

CAPACITATS QUE ES TREBALLEN EN L’AMBIENT

Les capacitats que podríem treballar amb aquest ambient serien les següents:

 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

OBJECTIUS DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pel que fa als objectius curriculars considerem que el que més s’ajusta a l’ambient gràfic i plàstic seria el següent:

 • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
 • Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic.

CONTINGUTS

Els continguts que podem desenvolupar en l’ambient serien:

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

 • Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin presentar mitjançant la pròpia actuació o demanat als altres l’ajuda necessària i acceptant petites frustracions.
 • Disposició per establir relacions positives afectives amb les persones adultes i els infants amb qui comparteix situacions i activitats quotidianament.

Àrea de descoberta de l’entorn

 • Comprensió i apreciació progress
  iva de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en els diferents grups socials en què participa.
 • Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les característiques d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre alguns esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic.

Àrea de comunicació i llenguatge

 • Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones.
 • Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència, ús de frases simples i comprensió de variacions morfològiques de gènere i nombre.

El desenvolupament que fem d’aquests continguts, en continguts més específics de l’ambient seran els que determinaran el tipus de propostes que realitzem, sempre, com dèiem, adequades a les necessitats i interessos dels infants.

PROPOSTES A DESENVOLUPAR I AMBIENTACIÓ I MATERIALS

Per tal de desenvolupar propostes que permetin desenvolupar activitats de joc pre-simbòlic caldrà que els donem espai en les sessions de psicomotricitat, per exemple, entenent que es donen en diversos espais, moments i propostes.

Per les activitats pròpies del joc simbòlic, el que podem fer amb infants més petits és tenir pre-racons de joc que recullin alguns elements del que més endavant configurarà l’ambient. Així podem tenir un moble petit que pot simular una cuina amb algun element propi, algunes nines i complements o un racó petit de cotxes per posar alguns exemples.

Per les propostes d’ambientació de joc simbòlic amb infants més grans intentarem proveir-los de manera complerta, amb elements propis de l’espai representat i elements més inespecífics per tal de reforçar que els infants puguin simbolitzar els diferents objectes segons la seva voluntat. En aquest sentit, creiem que és important que els infants puguin comptar amb diversitat d’objectes que puguin utilitzar segons les seves preferències malgrat inicialment hagin estat pensats per a un altre ús… Precisament aquesta és la riquesa del joc simbòlic, el poder dotar de determinats usos i qualitats els diferents elements presents en l’ambient. Per tant, el joc simbòlic s’ha de donar de manera lliure i sense constrènyer-lo en l’ús lliure del material encara que els infants emprin els rul·los de la perruqueria com si fossin macarrons i els posin a la paella, per posar un exemple o facin veure que es pentinen amb una cullera.

A l’hora de pensar en els diferents espais de l’ambient els diferenciarem segons siguin espais on l’infant és part de la situació creada, dels espais on l’infant se situa fora i dirigeix l’acció. En tots els casos podem estar parlant de joc simbòlic, però ens ajudarà pensar si l’infant ha de ser protagonista de l’acció o ho són els materials i objectes als quals té a l’abast. Per a les primeres situacions podem crear racons com: casa, metge, perruqueria,… i per les altres situacions podem tenir propostes muntades de mini mons o bé deixar materials estratègics per a que els puguin crear ells/es.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Entrades relacionades

LA PRESÈNCIA EN L’EDUCACIÓ INFANTIL

La presencia és un dels elements que influeixen de manera més directa quan estem treballant en l’educació dels infants. Aquest aspecte que tractem, la presència en educació infantil, la vinculem amb la mirada i la paraula, de tal manera que de tots tres elements en puguem anar prenent consciència. Prendre

Llegir més →

HEM D’ENSENYAR RELIGIÓ A LES ESCOLES? article publicat a Protagonistes ja!

Hem d’ensenyar religió a les escoles? Date: 08/01/2021Author: diomiraprotagonistes La Baula proposa no oblidar les dimensions cultural, històrica i artística de la religió, ni perdre el treball de la dimensió transcendent amb els infants, i aposten per parlar del transcendent a l’escola, com un àmbit més de la persona. https://protagonistesja.wordpress.com/2021/01/08/hem-densenyar-religio-a-les-escoles/

Llegir més →

PROGRAMAR LA VIDA QUOTIDIANA

Sovint, la vida quotidiana a les escoles bressol queda relegada de les programacions educatives, centrant-nos en aquelles activitats més “productives” o més “formals”. Dediquem esforços i energia en pensar objectius i continguts d’aquestes activitats que realitzem de 10 a 11 del matí i ens oblidem de la resta de coses

Llegir més →

COM ORGANITZAR EFICAÇMENT UN SERVEI

En aquest post volíem poder apuntar algunes idees de com organitzar eficaçment i racionalment un servei d’atenció a persones. Sovint ens és complicat tenir una organització que ens ajudi en la seva gestió. Hem de tenir en compte que molt sovint la direcció o coordinació del servei és una professional

Llegir més →

DISSENYAR AMBIENTS D’APRENENTATGE

Maria Montessori entenia l’espai d’aprenentatge com: “un ambient d’aprenentatge segur, estructurat i organitzat basat en un profund respecte pels nens i en la comprensió i l’amor docents com a motor de creixement i desenvolupament infantil ” i per això creia fermament que calia tenir extrema cura dels detalls per tal

Llegir més →

COM IMPLANTAR UNA NOVA METODOLOGIA AL NOSTRE CENTRE

En el serveis d’atenció a les persones existeix un cert debat permanent sobre com millorar i dotar de qualitat les intervencions professionals per tal de poder posar la persona al centre de totes les nostres accions educatives o assistencials. És per això que intentem estar al dia sobre nous mètodes,

Llegir més →