Qui som?

La nostra experiència ens avala

Currículum

La Baula està formada per la Clara Puigventós i la Gemma Torregrosa, totes dues amb una llarga experiència en la gestió de serveis públics, tant en termes de gestió com en el seu vessant educatiu i de contribució social al benestar de les persones.

Ens avalen una llarga llista de tasques realitzades però, sobretot, és el nostre tarannà innovador, inconformista, exigent, empàtic, inquiet i respectuós el que ens facilita el poder comprendre la realitat i necessitats que se’n poden derivar.

Hem après molt de tot allò que hem emprès, engegat i desenvolupat i volem poder compartir aquest bagatge per afavorir canvis positius, per acompanyar les persones en aquests canvis i per ajudar i donar suport en allò en que puguem aportar valor i coneixement.

Vam crear una cooperativa de gestió de serveis públics que durant quinze anys ha gestionat més de 50 projectes amb una facturació de 10 milions d’euros i amb 500 professionals. El bagatge que la direcció de la cooperativa ens ha aportat la volem posar ara a disposició de tots aquells que tinguin la responsabilitat de dirigir i gestionar serveis d’atenció a les persones per acompanyar-los en l’aventura de voler millorar la vida d’aquestes persones.


Hem treballat per més de 50 administracions públiques, entre Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i la Generalitat de Catalunya i Govern Balear. Coneixem com funciona l’administració pública, li donem valor i en comprenem les necessitats.

Hem treballat per 12 fundacions, cooperatives o altres empreses privades.Coneixem també el sector privat, sobretot les empreses del tercer sector social amb algunes de les quals hem establert relacions i sinèrgies per desenvolupar projectes en comú.

Membres del Consell Assessor d’ Economia Cooperativa del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya durant 5 anys. El nostre bagatge professional ens ha portat a ser membres d’importants taules de debat i decisió, aportant la nostra visió sobre el sector i aprenent dels altres participants sobre els eixos de creixement futurs.

Hem redactat mes de 250 projectes per a concursos públics de serveis de gestió a les persones dels quals més del 80% han resultat guanyadors. Tenim la capacitat d’adaptar-nos als clients i de dissenyar i implementar propostes adequades a les polítiques i voluntats municipals i al territori i públic objectiu del servei.

Hem realitzat posades en marxa de més de 15 nous serveis i realitzat reconversions de 12 serveis en funcionament per a convertir-los en serveis públics. Posar en marxa o reconvertir un servei requereix de determinades competències en diverses matèries. Hem generat en els equips de treball implicació i voluntat per desenvolupar el projecte, hem procedimentat les diverses tasques a realitzar per tal de poder-les planificar i temporalitzar convenientment, hem generat dinàmiques de treball en equip que han permès l’autonomia de les persones i que han servit de base per un correcte desenvolupament posterior del servei, etc.

Hem realitzat projectes d’assessorament a empreses d’arquitectura i construcció per a l’adequació de la construcció a les necessitats de funcionament dels serveis. L’ampli coneixement del que disposem respecte a les necessitats de les persones usuàries i professionals dels serveis públics així com les intervencions i activitats a realitzar ens ha capacitat per a oferir aquest assessorament més tècnic i basat no tant en el disseny sinó en la funcionalitat i practicitat dels espais a ocupar i a habitar. Intervenir en etapes prèvies a la construcció ha fet estalviar molts recursos econòmics i temporals futurs.

Publicacions de diversos articles sobre gestió empresarial de serveis a les persones en mitjans de comunicació escrits, entrevistes per ràdio i televisió. Ens agrada aportar i compartir el coneixement que generem, creiem que és important que es visibilitzi la importància dels serveis d’atenció a les persones, la gran tasca dels professionals que hi treballen, l’aposta decidida de molts municipis i empreses per tal que siguin d’una alta qualitat, s’ha de comunicar perquè es valorin i continuïn creixent els recursos per a fer-ho possible.

Hem sigut ponents en congressos i taules rodones en 42 ocasions. Tenim el coneixement i també hem après i no hem deixat de nodrir-nos de les diferents taules de debat on hem participat.

Hem redactat mes de 50 Projectes Educatius, Normatives de Ordenació i Funcionament de Centres d’escola bressol. Tenim un ampli coneixement del sector educatiu 0-3 pel que fa tant a tendències i moviments pedagògics com a la normativa i currículum vigent en aquesta matèria. La redacció d’aquests documents sempre els hem basat en l’adequació a l’escola, l’entorn i als infants i famílies usuàries.

Hem obtingut la certificació en ISO 9001:2008 en l’àmbit d’escoles bressol i centres culturals. Amb el coneixement ampli de la tipologia de serveis unit a la voluntat permanent de treball en qualitat i en millora contínua hem desenvolupat sistemes de gestió de la qualitat adaptades als serveis. La voluntat sempre ha estat implementar un sistema per treballar millor i no un sistema que carregui de feina innecessària per acomplir amb una normativa.

Hem implantat sistemes de gestió documental, protecció de dades, eines informàtiques per a quadres de comandament en mes de 25 serveis d’àmbits diversos. Conjuntament amb un sistema de qualitat s’hi associen procediments de treball intern que faciliten la gestió i la planificació de les tasques per tal de deixar espai per a la innovació i la reflexió envers la millora.

Hem elaborat plans estratègics, plans de màrqueting, plans de gestió, etc. per mes de 30 empreses i serveis de l’àmbit d’atenció a les persones. Tenim una visió estratègica respecte al que emprenem i tenim capacitat de planificar atenent les persones i l’entorn per tal que el desenvolupament de projectes tinguin una base de treball pensada, consensuada i estructurada per donar resposta a la seva realitat i necessitats i hem col·laborat amb altres entitats per a fer-ho possible

Hem ofert 1300 hores de formació on han participat més de 1000 professionals de l’àmbit de l’educació, la cultura o els serveis socials. Tenim coneixement sobre els temes tècnics que es treballen en els serveis d’atenció a les persones i podem aportar aquest coneixement a molts professionals.

Hem dissenyat Descripcions de Llocs de treball de tots els perfils professionals de l’àmbit de l’educació i els serveis culturals i hem estat membres de l’equip redactor del Catàleg nacional de qualificacions professionals de l’àmbit educatiu. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Coneixem àmpliament el sector i les responsabilitats i tasques de les persones professionals d’aquests àmbits.

Hem acompanyat 25 equips de professionals durant 15 anys de manera permanent. El treball amb els diferents equips de diferents serveis t’aporta una visió aterrada a la realitat i a les necessitats que comporta el poder oferir un servei de qualitat de manera permanent. Ens ha donat la possibilitat d’adquirir competències d’acompanyament i d’orientació a les persones per tal d’arribar a objectius comuns de millora en la qualitat de la prestació i hem après molt de tots i cadascun dels professionals amb els quals hem treballat i compartit la passió per educar i acompanyar persones.

Hem implantat sistemes de treball per competències amb equips per a mes de 250 professionals. El tenir un sistema de treball basat en les competències professionals permet dotar de coherència el treball realitzat i poder introduir també elements de gestió de millora contínua en les persones.

Hem realitzat o acompanyat a equips a realitzar projectes o processos innovadors de millora dels serveis en mes de 20 ocasions. Hem liderat processos de disseny i implementació d’innovacions en serveis basant-nos en una metodologia pròpia que ha afavorit la contribució i participació de les persones tant professionals com usuàries i que la seva implementació hagi estat el màxim de natural i no forçada. Hem pogut desenvolupar diverses capacitats dels equips com la implicació en la nova idea, la capacitat de planificació, execució i avaluació de la mateixa i la creació d’un caràcter d’innovació i millora contínua en l’equip

moonQui som?